Emerytura przyznana z urzędu nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

gru 6, 2007


Gazeta Prawna z 6 grudnia 2007 r. sporo miejsca poświęciła zagadnieniom zamiany świadczenia emerytalnego na rentowe. W artykule czytamy:

EMERYTURA PRZYZNANA Z URZĘDU NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA
OD…


Osobom uprawnionym do renty z tytułu niezdolności do pracy, które ukończą powszechny wiek emerytalny, ZUS przyznaje emeryturę bez składania wniosku. Emerytura z urzędu przysługuje niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego.

Emerytura na ogólnych zasadach może być przyznana osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 r. po złożeniu przez nią wniosku o to świadczenie wraz z odpowiednią dokumentacją oraz po spełnieniu przez nią dwóch warunków:

– ukończeniu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

− udowodnieniu przynajmniej 20-letniego (w przypadku kobiety) albo 25-letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i nieskładkowego.

Istnieje również możliwość uzyskania emerytury po ukończeniu wspomnianego powszechnego wieku emerytalnego, ale przy krótszym o pięć lat stażu ubezpieczeniowym, wynoszącym 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn. W tym przypadku nie obowiązuje jednak gwarancja minimalnej emerytury (obecnie 597,46 zł), a więc wyliczone przez ZUS świadczenie może być niższe od tej kwoty.

Bez składania wniosku

Od 1 stycznia 2006 r. wprowadzono trzecią możliwość uzyskania emerytury w tzw. powszechnym wieku emerytalnym. Osobie, która osiągnęła wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat -w przypadku mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ZUS z urzędu (a więc bez konieczności składania odpowiedniego wniosku) przyznaje emeryturę zamiast pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. Z przywołanej regulacji wynika, że od osób otrzymujących rentę z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, nie jest wymagane udowodnienie nawet obniżonego stażu ubezpieczeniowego wynoszącego 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn. Wystarczy, że rencista podlegał przez jakikolwiek okres ubezpieczeniu społecznemu albo emerytalnemu i rentowym. Należy podkreślić, że ZUS przyznaje z urzędu emeryturę osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy od dnia osiągnięcia przez nią powszechnego wieku emerytalnego. Tym samym rencista traci dotychczasowe prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Tylko dla niektórych rencistów

ZUS przyznaje z urzędu emeryturę jedynie osobom pobierającym wcześniej rentę z tytułu niezdolności do pracy na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub przepisów emerytalno-rentowych obowiązujących przed wejściem jej w życie, tj. m.in. na podstawie:

ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,

ustawy z 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin,

ustawy z 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Więcej w Gazecie Prawnej.