Najniższe pensje wzrosną o 20 procent…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

gru 11, 2007


Dzięki podwyższeniu wynagrodzenia minimalnego do 1126 zł więcej zarobią nie tylko zatrudnieni za najniższe stawki, ale także pracujący w nocy i pozostający w gotowości do pracy w trakcie przestoju.

Od stycznia 2008 r. płaca minimalna wzrośnie o 190 zł i wyniesie 1126 zł. Więcej zarobią więc pracownicy opłacani według najniższych.

stawek. Minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 40 proc. średniej pensji (obecnie płaca ta wynosi 936 zł i stanowi 35 proc. średniej). W wyniku podwyżki pensja netto osoby zarabiającej minimum będzie w styczniu wyższa o prawie 150 zł. Obecnie otrzymuje do ręki 697,94 zł, w styczniu będzie to 845,17 zł.

Niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia nie może być pensja pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest sposób określania najniższej pensji dla osób rozpoczynających pracę. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniu minimalnym wysokość płacy pracownika w jego pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli od stycznia 2008 r. 900,80 zł). Do wspomnianego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Warto pamiętać, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Więcej Gazeta Prawna.