Kiedy podatki i składki od świadczeń dla załogi…

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

gru 12, 2007


Jestem księgową. Nasza firma ufundowała zatrudnionym z okazji 10 -lecia swojego istnienia upominki o wartości 512 zł na osobę. Traktuję je jako świadczenia w naturze. Czy składki ZUS mam naliczyć od 512 zi, a podatek też od tej kwoty, pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne Jaką stawkę podatkową zastosować. Czy 19 proc?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 512 zł, a składki te łącznie 80,44 zł (512 zł x 15,71 proc). Z tytułu tego świadczenia należy także obliczyć i potrącić składkę zdrowotną. Podstawa wymiaru tej składki to 431,56 zł, a sama składka 38,84 zł (431,56 x 9 proc), w tym od podatku odliczamy tylko 33,45 zł (431,56 x 7,75 proc). Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. kwota 43 2 zł (512 zł – 80,44 zł). Jeżeli pracownik w momencie otrzymania upominku płaci podatek według stawki wyższej niż 19 proc, upominek opodatkowujemy stawką właściwą dla całego dochodu (czyli wyższą). Płatnik może rozliczyć świadczenie w naturze na liście płac łącznie z innymi przychodami zatrudnionego. Wolno mu też alternatywnie sporządzić dodatkową indywidualną listę płac dla rozliczenia samego upominku.

Talony z daniną

Spółka ufundowała pracownikom z funduszu socjalnego wczasy pod gruszą za 560 zł brutto na osobę. Od kwot tych odprowadziła podatek dochodowy. Teraz chce kupić dla nich talony o wartości 240 zł. Czy te również podlegają opodatkowaniu.

Słusznie zakład pobrał podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń z tytułu wczasów pod gruszą” i słusznie też chce go potrącić od talonów. Ze zwolnienia podatkowego korzystają wyłącznie świadczenia rzeczowe sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Grusza” jako świadczenie pieniężne wypłacone ze środków tego funduszu nie jest zatem świadczeniem rzeczowym. Stanowi więc przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Płatnik ma obowiązek obliczyć i pobrać od niego podatek według stawki wynikającej ze skali podatkowej. Dotyczy to również bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Nie są one świadczeniami rzeczowymi, co wprost rozstrzyga ustawa podatkowa. Podlegają zatem opodatkowaniu wraz z innymi dochodami ze stosunku pracy. Zarówno wczasy pod gruszą, jak i talony pokryte z funduszu socjalnego nie wchodzą za to do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i w konsekwencji zdrowotne.

Więcej Rzeczpospolita.