Zwrot kapitału nie zwiększa przychodu…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

gru 12, 2007


Zwracane udziałowcom skapitalizowane odsetki od wniesionych przez nich w przeszłości dopłat do kapitału zakładowego nie są dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Nie mają bowiem związku z jego osiągnięciem.

Takie stanowisko zajął w wydanym 10 grudnia wyroku poszerzony, siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozpoznawał skargę spółki EFL Service SA na decyzję dyrektora izby skarbowej dotyczącą zobowiązania w CIT za 2002 r. Przedmiotem sporu były odsetki od dopłat do kapitału spółki. Do zwrotu dopłat została ona zobowiązana przez zgromadzenie wspólników. Zrobiła to, ale z opóźnieniem, więc musiała zapłacić odsetki w wysokości 6,43 proc. w skali roku, które pozostawiono do dyspozycji spółki. Wtedy uznała, że w grę wchodzi pożyczka, od której odsetki mogą być kosztami w CIT.

Organy skarbowe nie zgodziły się z jej stanowiskiem. Stwierdziły, że odsetki powstałe wskutek niezwrócenia w terminie dopłat nie były kosztami zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W skardze do WSA spotka dowodziła, że odsetki stanowiły wynagrodzenie wspólnika za dłuższe korzystanie z jego środków. Istniał zatem związek przyczynowo-skut-kowy między przychodami a wydatkami spółki uzasadniający zaliczenie odsetek do kosztów uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy o CIT. Sąd zgodził się jednak z dyrektorem izby skarbowej. Podkreślił, że odsetki powstałe na skutek opóźnień w zwrocie przez spółkę dopłat, jak i wypłaty dywidendy są uregulowane tak samo i tak samo powinny być traktowane, jeśli idzie o koszty uzyskania przychodu, tj. zostać z nich wyłączone. Według WSA wskazuje na to również fakt, że zwrot każdorazowo (podobnie jak wypłata dywidendy) jest uzależniony od sytuacji finansowej spółki.

Więcej Rzeczpospolita.