Wypłata refundacji tylko na podstawie umowy…

Rzeczpospolita , autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

gru 13, 2007


Starosta dokonuje wypłaty refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych na podstawie warunków określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Treść umowy powinna zawierać szczegółowe warunki jej realizacji i wzajemne zobowiązania stron.

Na podstawie par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2007 r. nr 194, poz. 1404) starosta zawiera umowę z pracodawcą w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji. Pod warunkiem jednak, że stronom udało się uzgodnić warunki umowy. W jej treści powinny zostać określone wzajemne zobowiązania stron.

Warunki umowy

Starosta zobowiązuje się w umowie do wypłaty refundacji w ogólnej kwocie ustalonej w wyniku negocjacji (dlatego nie jest możliwe zawarcie umowy w przypadku niewynegocjowania tej kwoty). Wynegocjowana kwota nie może być wyższa od określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w wymienionym wyżej rozporządzeniu. Nie może więc przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy oraz kwoty kosztów, które rzeczywiście zostaną poniesione, pomniejszonej o kwoty ewentualnych innych form pomocy lub wsparcia ze środków publicznych do tych kosztów oraz kwoty VAT i podatku akcyzowego, jeżeli podatki te mogą zostać przez pracodawcę odliczone. Pracodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów wskazanych w umowie oraz do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której stanowiska pracy dotyczy refundacja, w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy, a także do zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji w wynegocjowanych formach. Oprócz tego umowa musi przewidywać zobowiązania stron umożliwiające skuteczne monitorowanie jej wykonania.

Starosta zobowiązuje się więc zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) wskazanego wyżej rozporządzenia do co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie jej obowiązywania. Form tej weryfikacji nie należy zawierać w umowie, ponieważ zawężałoby to zakres stosowania rozporządzenia.

Z kolei pracodawca, zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b)-e) rozporządzenia, zobowiązuje się do umożliwienia wykonania przez starostę obowiązków wynikających ze wspomnianego par. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia, a także do udokumentowania realizacji umowy na każde wezwanie starosty, informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie siedmiu dni od wystąpienia tych zmian oraz do rozliczenia refundacji w terminie określonym w umowie.

Umowa musi także zawierać zobowiązanie pracodawcy do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy zwrot ten zgodnie z wyliczeniem zawartym w par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. f) rozporządzenia nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia ujawnienia naruszenia któregokolwiek z warunków umowy (chyba że wcześniej starosta wezwał do zapłaty tej kwoty, wówczas termin do zapłaty mija w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania przez pracodawcę tego wezwania).

Więcej Rzeczpospolita.