Za swoje zobowiązania każdy podatnik musi płacić sam…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

gru 13, 2007


Podatnik nie może spełniać zobowiązania za innego, nawet jeśli jeden z nich ma VAT do zwrotu, a drugi do zapłaty

Dowiązania w VAT wraz z odsetkami doliczy ty koszty egzekucyjne – ok. 60 tys. zł.

Spółka jawna złożyła skargę do WSA. Podnosiła w niej przede wszystkim, że organy skarbowe od początku znały jej sytuacją finansową. Wiedziały, że wystarczy niedługi termin odroczenia zapłaty, a podatek na pewno zostanie odprowadzony Potwierdził} to, kierując egzekucję w stronę wierzytelność i, jaką spółka jawna miała wobec spółki akcyjnej.

WSA w wyroku z 14 września 2006 1 oddalił jednak skargę spółki jawnej, liznął, że organy prawidłowo zastosowały wobec niej art. 64 ustawy z 17 czerwca 1964 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji gdyż miała zaległość podatkową, której nie mógł spłacić za nią inny podmiot.

Spółka jawna złożyła skargę kasacyjną gdzie dowodziła. że nie istniało żadne realne zagrożenie, iż zobowiązanie wobec fiskusa nie zostanie spełnione.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w sprawie spółki jawnej. Kasację od tego wyroku rozpoznawał 11 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o koszty egzekucji VAT niezapłacone przez spółki; jawną. Była ona powiązana kapitałowo zi: spółką akcyjną, u której miała dużą wierzytelność. Gdy się okazało, że spółka jawna nie ma pieniędzy na zapłacenie swojego VAT, wystąpiła do urzędu skarbowego o odroczenie terminu zapłaty. Nie uzyskała zgody, więc porozumiała się ze spółką akcyjną, która wystąpiła do urzędu o zaliczenie jej nadpłaty w VAT w poczet zaległości społki jawnej.

Organy i na to nie wyraziły zgody. Podkreślały, że w grę wchodzą dwa różne podmioty – osobno zarejestrowane dla potrzeb VAT, podlegające różny m urzędom skarbowym ze względu na rożne siedziby.

Ponieważ zaległość spółki jawnej była znaczna (prawie 100 tys. ),organ nie tylko nie odroczyły zapłaty, ale szybko wszczęły egzekucję. W elekcie zajęły wierzytelność, jaką spółka jawna miała wobec akcyjnej. Do kwoty zgodziła do pogorszenia jej sytuacji finansowej.

Więcej Rzeczpospolita.