Jak zaokrąglać podatki?…

Money.pl , autor: Teresa Goździewicz , oprac.: GR

grudzień 14, 2007


Pracodawca jako płatnik zobowiązany jest do naliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
Zasady zaokrąglania określone przepisami Ordynacji podatkowej nakazują zaokrąglenie kwoty podstawy zaliczki na podatek oraz samej zaliczki przesyłanej do urzędu skarbowego do pełnych złotych. Zgodnie z tymi regulacjami końcówkę kwoty podstawy opodatkowania wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę tej kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

W ten sposób zaokrąglacie również należne zaliczki na podatek, ale pomniejszone już o odliczaną od podatku część składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (jeśli taka kwota ma być odliczana od zaliczki na podatek).Pamiętajcie, że zaliczek na podatek przed pomniejszeniem o te kwoty (tj. o część składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulga podatkowa) nie należy zaokrąglać do pełnego złotego (wyjaśnienia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z 15 maja 2006 r., nr US.PD/415-9/MG/06). Zaokrąglana jest jedynie kwota przekazywana do urzędu skarbowego.

Więcej money.pl