Przedsiębiorca na wózku dostanie znaczne wsparcie na rozkręcenie…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

gru 14, 2007


Jako niepełnosprawny możesz założyć własną firmą lub gospodarstwo rolne. Będziesz mógł otrzymać jednorazową, bezzwrotną pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale ze wsparcia skorzystają też niepełnosprawni już prowadzący biznes.

Niepełnosprawny, który już ma firmę, może liczyć na dofinansowanie odsetek od kredytu zaciągniętego na kontynuowanie prowadzonej działalności. Ma prawo też ubiegać się o zwrot części zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasady przyznawania tej pomocy reguluje art. i2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 776, poz. 123 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 września 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (DzU nr 194, poz. 1403). Obowiązuje ono od 7 listopada 2007 r.

Spora suma na dobry początek

Pieniądze wolno przeznaczyć na podjęcie pierwszy raz działalności gospodarczej, założenie własnego gospodarstwa rolnego, w tym prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Kto pomaga i komu

Pomoc przysługuje osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, która nigdy nie otrzymała dofinansowania z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wniosek składa się do starosty w tym samym powiecie, w którym bezrobotny jest zarejestrowany w urzędzie pracy.
Pomoc powinny przyznać powiatowe urzędy pracy, ale może się zdarzyć, że redystrybucją zajmować się będą powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, które dotychczas przyznawały pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zastąpione od 30 lipca 2007 r. omawianym wsparciem. Przed złożeniem wniosku trzeba więc upewnić się, gdzie należy to zrobić.

Wypełnij wniosek

Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. Jeżeli zawiera nieprawidłowości, informuje o nich wnioskodawcę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku i wzywa do usunięcia braków. Niepełnosprawny ma na to 14 dni od doręczenia wezwania.

Pomoc otrzymają też na ponowne podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli od zaprzestania poprzedniej działalności lub ustania członkostwa spółdzielni socjalnej minęło 12 miesięcy.

Ile można dostać

Pomoc jest jednorazowa. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorczy niepełnosprawny dostanie raz wsparcie na start działalności, nie może już liczyć na powtórną pomoc na to samo, nawet gdy działalność zakończy ponad 12 miesięcy wcześniej.

Konkretną wartość pomocy, jaką otrzyma debiutujący w biznesie niepełnosprawny, określi umowa zawarta ze starostą (powiatem). Maksymalna jej kwota nie przekroczy jednak 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

W trzecim kwartale 2007 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2703,A1 zł, a więc obecnie maksymalna pomoc wynosi do 40 551,15 zł.

Jeżeli wnioskodawca nie będzie mógł usunąć nieprawidłowości w terminie z przyczyn, które nie leżą po jego stronie, na własną prośbę skorzysta z wydłużonego terminu. Jeżeli go nie dochowa, dokument nie zostanie uwzględniony.

Rozpatrując wniosek, starosta bierze pod uwagę:

przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone pieniądze,

popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,

kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w zakresie wnioskowanej kwoty,

uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,

wysokość środków własnych wnioskodawcy,

wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

O rozpatrzeniu wniosku starosta informuje wnioskodawcę w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego dokumentu, ale nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały o podziale pieniędzy PFRON otrzymanych na rok. Jeśli wniosek został potraktowany negatywnie, musi zawierać uzasadnienie odmowy. Jeśli natomiast starosta rozpatrzył go pozytywnie, wzywa wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy.

Zakończyć się one powinny w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania.

Więcej Rzeczpospolita