Współczynnik urlopowy w 2008 r…

GAZETA PODATKOWA , autor: Gazeta Podatkowa , oprac.: GR

gru 18, 2007

 


Jak co roku pracodawcy są obowiązani do ustalenia współczynnika służącego do obliczania ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wypoczynkowego. Powinność taka wynika z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.


Na podstawie powołanego przepisu współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.Określenie o stosowaniu współczynnika przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego, oznacza stosowanie go do wszystkich wypłat ekwiwalentu dokonywanych w danym roku kalendarzowym. Przykładowo ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługujący w 2008 r. i wypłacany w tym roku oblicza się przy uwzględnieniu współczynnika z 2008 r. Tak samo należy postąpić w przypadku wypłaty w 2008 r. ekwiwalentu za urlop niewykorzystany w 2007 r.W celu obliczenia wartości współczynnika urlopowego, należy:


od ogólnej liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, otrzymany wynik podzielić przez 12 (§ 19 ust. 2 powołanego rozporządzenia).
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2008 r. będzie wynosił 21. Wynika on z następującego wyliczenia: [366 dni – (52 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne)] : 12 = 21.

Więcej gazetapodatkowa.pl