Rozliczamy tegoroczne dofinansowania wynagrodzeń…

Rzeczpospolita , autor: Adam Banaszek Łukasz Andrzejewski , oprac.: GR

grudzień 19, 2007


Kontynuujemy cykl artykułów o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Przedstawiamy w nim, jak takie osoby dokumentują swój status oraz z jakich przywilejów korzystaj w miejscu pracy. Omawiamy formy pomocy finansowej, z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy angażujący takich pracowników. Opisujemy szczegółowo warunki, pod jakimi przysługują im dofinansowania wynagrodzeń i składek, refundacje kosztów i inne rekompensaty finansowe. Osobny rozdział poświęciliśmy zakładom pracy chronionej oraz tworzonym przez nie zakładowym funduszom rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W cyklu pisaliśmy już o: uprawnieniach niepełnosprawnych w biurze oraz o związanych z tym obowiązkach pracodawców, 24 października przywilejach zakładów pracy chronionej, 7 i 14 listopada prowadzeniu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 21 listopada zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego oraz refundacji 60 proc. składek, 12 grudnia pomocy dla niepełnosprawnych startujących z własnym biznesem, 14 grudnia.

W następnych artykułach przedstawimy poparte przykładami rozliczenia ryczałtowe dla pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy oraz rozliczenia metodą rzeczywistych kosztów dla obu typów pracodawców. Omówimy również najczęściej popełniane błędy oraz podamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rozliczamy tegoroczne dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych

DOKUMENTY W ZAKŁADZIE Jeśli korzystałeś w br. z dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych lub refundacji należnych od nich składek, musisz do połowy lutego rozliczyć się z otrzymanych z tego tytułu pieniędzy.

Zatrudniający niepełnosprawnych składają do 15 lutego przyszłego roku formularze z rocznym rozliczeniem dofinansowań wynagrodzeń takich pracowników oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za 2007 r. Na drukach tych ujmują wsparcie, jakie uzyskali na podstawie art. 25a i 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.). Rozliczenie dotyczy wszystkich pracodawców bez względu na ich formę praw oraz rodzaj prowadzonej działalności, o ile korzystali z pomocy publicznej na zatrudnienie w ramach programu pomocowego XEii/o4. Chodzi zarówno o przedsiębiorców, jak i państwowe czy samorządowe jednostki organizacyjne oraz podmioty tzw. trzeciego sektora. Rozliczenie obowiązuje każdego pracodawcę, który przynajmniej raz wnioskował: w jednej z deklaracji ZUS DRA w 2007 r. o refundację składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych, na dokumencie WN-D do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o wypłatę dofinansowania wynagrodzeń takich pracowników niepełnosprawnych i otrzymał wsparcie, o które się ubiegał. Staranne przygotowanie się do tego zadania jest szczególnie ważne dla pracodawców, którzy pierwszy raz tego dokonają. A będzie ich teraz więcej niż w latach ubiegłych. Drenaż polskiego rynku pracy spowodowany emigracją tysięcy osób oraz liczne kampanie społeczne promujące zatrudnianie niepełnosprawnych przyczyniły się do zauważalnego wzrostu ich aktywności zawodowej. Przybyło w związku z tym również podmiotów ich zatrudniających. Według danych Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej liczba niepełnosprawnych pracowników podskoczyła w ciągu roku o kilka procent.

A niedokonanie rozliczenia, opóźnienie w złożeniu formularza, rozliczenie błędne czy też sprzeczne z prawdą rodzi wiele, często dotkliwych konsekwencji W grę wchodzi:

wstrzymanie dofinansowania i refundacji,

konieczność zwrotu wcześniej otrzymanych dofinansowań wraz z odsetkami jak od zobowiązań podatkowych,

trzyletni zakaz korzystania z jakiejkowiek pomocy publicznej. Dofinansowania realizuje

bowiem PFRON ze środków pochodzących z dotacji celowej od budżetu państwa. Obejmuje je zatem ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU nr 155, poz.1014 ze zmianami). Według tej ostatniej wykorzystanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem odbiera zainteresowanym prawo do ubiegania się o jakąkolwiek pomoc publicz przez kolejne trzy lata. W skrajnym przypadku za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna, o czym informują przypisy do formularzy rozliczeniowych.


Więcej Rzeczpospolita.