Zróżnicowanie składki na fundusz wypadkowy…

Gazeta Prawna , autor: Jan Rzepecki , oprac.: GR

gru 19, 2007


Każdy pracodawca w Polsce wnosi solidarnie składki na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Wypadkowych, którym zarządza ZUS. Czy powinny one być jednak jednakowe, czy też uzależnione od ryzyka, które niesie praca w danym przedsiębiorstwie

W nowoczesnym systemie ubezpieczeń uznano, że niesprawiedliwie byłoby obciążać każdą firmę podobnym ryzykiem z tytułu wystąpienia wypadku w pracy. Inne jest ryzyko zatrudnienia w górnictwie, inne w zakładach sektora chemicznego, a jeszcze inne -w administracji publicznej. Dlatego od 2003 roku. system składek płaconych przez pracodawców na rzecz Funduszu Wypadkowego zależy od ryzyka w danej grupie działalności. Jego podstawowy mechanizm ujęto w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). Podstawy merytoryczne różnicowania ryzyka zawodowego opracowali eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Praca coraz mniej ryzykowna

Ustawa, zwana wypadkową, określiła m.in. zasady różnicowania stopy procentowej składek na powyższe ubezpieczenie, rodzaje świadczeń, warunki nabywania prawa do nich, zasady i tryb ich przyznawania.

Zgodnie z ustawą pracodawców podzielono na 2 grupy: płatników zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób oraz płatników zatrudniających ponad 10 osób.

Pierwsza grupa została objęta jednolitą składką, a jej stopa procentowa wyniosła 50 proc. maksymalnej stopy procentowej dla danej działalności na dany rok. Dla drugiej grupy zastosowano Polską Klasyfikację Działalności (PKD) i według tego przyporządkowania zróżnicowano stopę procentową składki. Jest to możliwe dzięki ustaleniu stopnia ryzyka dla danej grupy działalności, który obliczono na podstawie danych GUS dotyczący liczby wypadków z 3 ostatnich lat.

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 6 marca 2006 r. nastąpiły, w świetle oceny ryzyka poszczególnych rodzajów działalności, zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących stóp procentowych stawek. Dla 2 grup (rybołówstwa i rybactwa oraz produkcji wyrobów chemicznych) stawki podniesiono, dla 10 grup pozostawiono na poprzednim poziomie, zaś dla 17 – obniżono. Obecnie spośród 29 grup działalności najwyższą kategorię ryzyka i stóp procentowych przyporządkowano do płatników zatrudnionych w górnictwie i kopalnictwie surowców energetycznych.

Więcej Gazeta Prawna.