Kup sprzęt do ćwiczeń albo lekarstwa…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

grudzień 20, 2007


Niepełnosprawni mają ulgę na wydatki na rehabilitację.

I to bardzo różne – adaptację mieszkania, zakup specjalistycznego sprzętu, wyżywienie psa przewodnika

Takie inwestycje wykazujemy w zeznaniu rocznym i odliczamy od dochodu.

Zniżka też dla opiekuna

Ulga jest dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wydatki na rehabilitację odliczą bowiem także ci, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe). Ale dochody osób znajdujących się pod naszą opieką nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zł.

W razie kontroli urzędu trzeba będzie oczywiście wykazać, że niepełnosprawny pozostaje na naszym wikcie, np. że mieszka z nami, a jego dochody nie pozwalają na samodzielną egzystencję. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2000 r. (I SA/Lu 535/99): Utrzymywać, tj. zapewniać środki do życia, ponosić koszty związane z czyimś wyżywieniem, mieszkaniem i innymi potrzebami”.

Musi być potwierdzenie

Kiedy można skorzystać z ulgi Gdy osoba, której dotyczy wydatek ma:

– orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

– decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

– orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy to osób, które nie ukończyły 16 roku życia).

Na psa i samochód

Odliczyć można wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. A konkretnie na:

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych na potrzeby wynikające z niepełnosprawności,

przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełno-

sprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych potrzebnych niepełnosprawnej osobie,

zapłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

zapłatę za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne,

opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,

opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

opłacenie tłumacza języka migowego,

kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować (stale lub czasowo),

odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

– osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego,

– osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu,

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

– na turnusie rehabilitacyjnym,

– w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Czasami z limitem

Większość wydatków na cele rehabilitacyjne odliczymy w całości. Niektóre są jednak limitowane. Z opłat na przewodnika, psa i samochód skonsumujemy” tylko 2280 zł. Natomiast kupując leki, odliczymy różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł.

Więcej Rzeczpospolita.