Korzystaliśmy z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przesyłając elektronicznie dokumenty. Czy i na jakich zasadach powinniśmy ponownie zarejestrować się w PFRON-ie dla celów uzyskania refundacji składek

Zanim wnioskodawca złoży do PFRON pierwszy wniosek o refundację, będzie musiał zarejestrować się w Funduszu. Powinien to zrobić w terminie 30 dni przed dniem przekazania pierwszego wniosku o refundację.

Rejestracja polega na przekazaniu PFRON danych ewidencyjnych umożliwiających pełną identyfikację wnioskodawcy w systemie (należy podać m.in. pełną i skróconą nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy, adresy zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju, numery NIP, PESEL, REGON), kopii dokumentów poświadczających te dane (odpowiednio: wypis z KRS, wpis do EDG, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu NIP), danych osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON oraz upoważnienie osoby przysyłającej dane do rejestracji wnioskodawcy w Funduszu.

Dodatkowo, osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą musi przedstawić swoje orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, a rolnik orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność jego jako wnioskodawcy lub niepełnosprawnego domownika, za którego jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, a także kopię decyzji prezesa KRUS ustalającej podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Po zarejestrowaniu się, nie później niż 14 dni przed złożeniem pierwszego wniosku w formie elektronicznej, wnioskodawca odbierze od PFRON identyfikator oraz hasło dostępu do programu udostępnionego przez Fundusz.

Obowiązek rejestracji będzie dotyczył wszystkich wnioskodawców, oprócz tych, którzy przekazali PFRON powyższe dane i dokumenty przed 1 stycznia 2008 r. w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na konieczność złożenia podpisu pod wnioskami przesyłanymi w formie elektronicznej, wnioskodawca musi uwierzytelniać dokumenty przesyłane w formie elektronicznej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo certyfikatem dostarczonym przez PFRON. Certyfikaty powinny zostać zarejestrowane w programie do obsługi refundacji, a o rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej i utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować Fundusz.

Więcej Gazeta Prawna.