Czy warto wypłacić pracownikowi niepełnosprawnemu wynagrodzenie w grudniu…

Gazeta Prawna , autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

gru 20, 2007


Czy warto wypłacić pracownikowi niepełnosprawnemu wynagrodzenie w grudniu

W 2007 roku korzystamy z finansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych. Na jakiej podstawie powinniśmy wnioskować o pomoc do składek naliczonych od wynagrodzeń za grudzień 2007 r.

Pracodawca może uzyskać pomoc do składek naliczonych od wynagrodzeń za grudzień 2007 r. na podstawie art. 25 albo 25a ustawy o rehabilitacji zawodowej. Będzie on w korzystniejszej sytuacji, gdy wypłaci wynagrodzenie (od którego naliczy składki) w terminie do 31 grudnia 2007 r. Wówczas możliwe będzie finansowanie składek na podstawie art. 25 ww. ustawy w związku z art. 11 ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791). Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, na zasadach określonych w art. 25 ust. 2,3,3a i 3b ustawy o rehabilitacji zawodowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007 r., przysługuje nie dłużej niż do składek rozliczanych w dokumentach składanych za miesiąc grudzień 2007 r., a więc deklaracjach DRA od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2007 r.

Rozwiązaniem mniej korzystnym jest wypłacenie wynagrodzeń za grudzień 2007 r. w styczniu 2008 r. Wówczas pracodawca teoretycznie będzie mógł się ubiegać o refundację tych składek na podstawie art. 25a, składając wniosek Wn-U i informację INF-U-P (oraz ewentualnie INF-D-P) z odpowiednim wyjaśnieniem. Ustawa nie określa zakresu przedmiotowo-czasowego obowiązywania tego przepisu w sposób wyłączający jego zastosowanie w sytuacji, gdy okres zatrudnienia pracownika przypada na grudzień 2007 r., a złożenie wniosku na 2008 rok. Natomiast z uwagi na to, że rozporządzenie, które zastąpi rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, będzie stosowane w odniesieniu do ustalania kwot pułapów intensywności pomocy począwszy od przypadających na styczeń 2008 r., ustalenie pułapów do wykazania w informacji INF-U nastąpi na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia. Kwota pomocy z tego tytułu powinna zostać wykazana w rozliczeniu rocznym INF-D-R za 2007 r., w częściach dotyczących odpowiednio pomocy uzyskanej na podstawie art. 25 ustawy o rehabilitacji zawodowej, a w bloku uwag należy zawrzeć odpowiednie wyjaśnienie. Złożenie INF-D-R według nowego wzoru teoretycznie jest możliwe, ale wymagałoby z kolei wykazania w nim pomocy z art. 25 ustawy i traktowania go na równi z korektą dokumentu złożonego według starego wzoru. Dlatego bardziej celowe jest skorygowanie złożonego rozliczenia rocznego za 2007 rok na dotychczasowym formularzu.

Więcej Gazeta Prawna.