Rozporządzenia dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym podpisane…

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Mps.gov.pl , oprac.: GR

gru 20, 2007


NOWE ROZPORZĄDZENIA PODPISANE

Rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych umożliwia pracodawcy uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych umożliwia uzyskanie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne:

– pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne,

– osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą,

-niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej (dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą lub rolniczą) realizowanej zgodnie z przepisami wspólnotowymi.”

Jednocześnie informujemy pracodawców, że jeżeli wypłacą pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2007 r. w grudniu 2007 r., a składki naliczone od tego wynagrodzenia (przychodu) rozliczą w imiennych raportach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2007 r. złożonych do ZUS w styczniu 2008 r. – składka zostanie sfinansowana przez budżet państwa i PFRON, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776). Natomiast, jeżeli wypłacą pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2007 r. w styczniu 2008 r., a składki naliczone od tego wynagrodzenia (przychodu) rozliczą w imiennych raportach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2008 r. złożonych do ZUS w lutym 2008 r. – składki podlegać będą refundacji przez PFRON na zasadach określonych w art. 25a ustawy o rehabilitacji (…).

Zobacz teksty rozporządzeń

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą

Rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych


Załącznik nr 1
Wn – U – Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – – część I

Wn – U Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – część II

Załącznik nr 2
INF-U-P – Miesięczna informacja pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników
niepełnosprawnych

Załącznik nr 3
INF-U-G – Miesięczna informacja osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniu niepełnosprawności

Załącznik nr 4
INF-U-A – Informacja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o składkach na ubezpieczenia społeczne rolników i stopniach niepełnosprawności rolnika i domownika

Załącznik nr 5
INF-U-R – Rozliczenie środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres roczny

Załącznik nr 6
INF-U-Kz – Informacja o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Rozporzadzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Załącznik nr 1
INF-D-P – Miesięczna Informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

Załącznik nr 2
Wn – D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – część I

Wn – D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – część II

Załącznik nr 3
INF-D-Kz – Informacja o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4
INF-D-R – Rozliczenie miesięcznego dofinansowania za okres roczny

Rozporzadzenia zostały skierowane do publikacji. Nie stanowią one źródła prawa i zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych.