Każdy komandytariusz musi ustalać przypadające na niego koszty uzyskania przychodów

We wniosku o interpretację wskazał też na art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, w myśl którego kosztem nie jest wartość pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w razie prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Według wnioskodawcy intencją wprowadzenia tego przepisu było wyłączenie z kosztów wartości wynagrodzenia osoby prowadzącej działalność w formie spółki osobowej otrzymywanego na podstawie zawartych ze spółką umów: o pracę lub zlecenia i o dzieło wykonywanych osobiście. Nie chodziło zaś o wyłączenie z kosztów wartości pracy wspólnika prowadzącego działalność gospodarczą samodzielnie (po-

Faktura wystawiona przez radcę prawnego na rzecz spółki komandytowej, w której jest on komandytariuszem, będzie fakturą kosztową dla wszystkich wspólników spółki (również dla niego samego), proporcjonalnie do udziału w zysku przysługującego im w spółce.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Wydana przez niego interpretacja indywidualna potwierdza stanowisko podatnika wyrażone we wniosku (nr ILP-B1/415-85/07/IM).

Podatnik, który wystąpił o interpretację, jest radcą prawnym. Prowadzi jako osoba fizyczna samodzielnie działalność gospodarczą. W zakres tej działalności wchodzi m.in. świadczenie usług prawniczych. Ponadto jest on komandytariuszem w spółce komandytowej, której działalność również obejmuje świadczenie usług prawniczych. Dlatego chciał wiedzieć, czy ma rację, uważając, iż wartość faktur VAT wystawionych na spółkę będzie stanowić koszt uzyskania przychodu tego komandytariusza.

Więcej Rzeczpospolita.