W nowym systemie nielegalne nowe ustawy…

Rzeczpospolita , autor: . D.fr. , oprac.: GR

gru 31, 2007


O objęcie szczególnym nadzorem końcowego etapu reformowania systemu emerytalnego wystąpił do premiera rzecznik praw obywatelskich.

Do wprowadzenia nowego systemu emerytalnego brakuje niektórych projektów ustaw. Potrzebny będzie też czas na przygotowanie systemów informacyjnych do nowych rozwiązań.

Chodzi m.in. o ustawę o emeryturach pomostowych oraz o ustawę określającą zasady wypłaty przez zakłady emerytalne świadczeń ze środków w otwartych funduszach emerytalnych.

Janusz Kochanowski ocenia krytycznie zaprezentowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o świadczeniach ze środków zgromadzonych w OFE i w ZUS. Chodzi zwłaszcza o uzależnienie wysokości emerytury kapitałowej od prognozowanej długości życia kobiet i mężczyzn. Zróżnicowanie wieku emerytalnego i dłuższe życie kobiet spowodują, że tzw. emerytura kapitałowa kobiety będzie niższa o ponad 40 proc. od świadczenia mężczyzny. Rzecznik uważa więc za konieczne wprowadzenie redystrybucji. System emerytalny musi bowiem gwarantować świadczenia na poziomie odpowiadającym co najmniej minimum życiowemu oraz zapewniać kobietom i mężczyznom równe prawa.

ednakowy dla obu płci powinien też być wiek emerytalny. Trzeba jednak pamiętać, że samo jego ujednolicenie nie rozwiązuje problemu, ponieważ kobiety korzystają z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, które są okresami nieskładkowymi,imająniższe przeciętne zarobki. Być może niezbędne okaże się finansowanie z budżetu składek kobiet do funduszy w okresach urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

Z końcem 2008 r. wygasają także dotychczasowe uprawnienia do wcześniejszych emerytur z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach albo w szczególnym charakterze.

Więcej Rzeczpospolita.