Urodziłem się 18 marca 1954 r. Na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadam ponad 28-letni okres składkowy i nieskładkowy. Od 1 stycznia 1999 r. prowadzę pozarolniczą działalność. Nie przystąpiłem do OFE. Przez dziesięć lat wykonywałem prace na stanowiskach wymienionych w wykazie A. Wykonywałem również przez osiem lat prace wymienione w wykazie B w dziale II na stanowisku robotnika składowego przeładunków morskich. Powyższe prace wykonywałem w pełnym wymiarze czasu pracy, na co mam odpowiednie zaświadczenia. Czy będę mógł przejść wcześniej na emeryturę, a jeśli tak, to jak zostanie ona obliczona ?

W dniu ukończenia 60 lat życia spełni pan warunki do przyznania emerytury wcześniejszej dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach, wymienioną w wykazie A, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Możliwość taka wynika z art. 184 ustawy emerytalnej. Posiada pan bowiem na dzień 1 stycznia 1999 r. wymagane 15 lat wykonywania pracy w szczególnych warunkach i wymagane 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Mimo że pracował pan na stanowisku wymienionym w wykazie A przez 10 lat, zamiast wymaganych 15 lat, spełniony jest warunek udokumentowania wymaganego stażu szczególnego. Do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie A, zalicza się bowiem okresy pracy wymienione w wykazie B dział II – w portach morskich na stanowiskach robotnika składowego przeładunków morskich. Posiada pan zatem wymagany 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach.

Wysokość emerytury przyznanej na odstawie art. 184 ustawy emerytalnej zostanie obliczona według nowych zasad, z uwzględnieniem art. 185 tej ustawy, ponieważ wiek emerytalny (60 lat) ukończy pan w 2014 roku. Zatem emerytura zostanie obliczona jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zaewidencjonowanych na pana koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego przez średnie dalsze trwanie życia dla zainteresowanego równego wiekowi przejścia na emeryturę wyrażonego wiatach i miesiącach. Przykładowo, jeżeli złoży pan wniosek o emeryturę w lipcu 2014 r., to średnie dalsze trwanie życia będzie równe dla wieku 60 lat i 4 miesięcy. Ponadto ZUS obliczając emeryturę według nowych zasad dodatkowo ponowne ustali wysokość kapitału początkowego poprzez dodanie do okresów składkowych 4 lat i 8 miesięcy (różnica pomiędzy wiekiem emerytalnym 65 lat a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę) .

Więcej Gazeta Prawna.