Odprawa podlega podatkowi dochodowemu…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 5, 2007

Odprawa pieniężna zasądzona wyrokiem sądowym z tytułu rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Wyrokiem z 17 lutego 2004 r. sąd rejonowy zasądził na rzecz podatnika od spółki kwotę 11400 zł tytułem odprawy pieniężnej. Podstawę dla zgłoszonego żądania stanowiły przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Syndyk upadłości,

będący płatnikiem zasądzonego świadczenia, potrącił zaliczkę na podatek. Czy odprawy pieniężne zasądzone wyrokiem sądu z tytułu rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

ODPOWIEDŹ IZBY

Organ pierwszej instancji uznał, że otrzymana przez podatnika odprawa pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest to prawda. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr "202, poz. 1956) ustawodawca wprost wskazał, że do odpraw i odszkodowań otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 112, z późn. zm.) stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj, Dz.U. z 2000 r. nr 14,

poz. 176 z późń. zm.; dalej ustawa;; o PIT) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. .

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit; b) ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., wolne od podatku dochodowego są : otrzymane odszkodowania, jeżeli. ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie -; tych ustaw, z wyjątkiem odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-. kami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zatem otrzymana przez podatnika odprawa pieniężna stanowi wyjątek, o którym mowa w art, 21 ust. il pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., a płatnik zobowiązany był do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, gdyż wypłacane .podatnikowi świadczenie stanowi : przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 Ustawy o.o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej Gazeta Prawna.