Bezrobotni z odpowiednim stażem mogą liczyć na świadczenie…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sty 7, 2008


Kto ma tylko kilka lat do emerytury, a zastał zwolniony w związku z likwidacją jego miejsca pracy, może wystąpić o przyznanie świadczenia przedemerytalnego

Muszą mieć jednak odpowiedni staż emerytalny, status bezrobotnego i przez co najmniej sześć miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Komu to przysługuje

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie mającej status bezrobotnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 99, poz. 1001; dalej ustawa) otrzyma je osoba, która ukończyła co najmniej:

56 lat (kobieta) oraz 61 lat (mężczyzna) oraz osiągnęła okres wymagany do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym nie krócej niż sześć miesięcy;

55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres wymagany do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, do dnia rozwiązani,! stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez nie krócej niż sześć miesięcy;

56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, do dnia ogłoszenia upadłości pozarolniczej działalności gospodarczej, którą prowadziła nieprzerwanie i nie krócej niż 24 miesiące (w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) oraz za cały ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne;

55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, do dnia, w którym ustało prawo do renty i zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie co najmniej przez pięć lat;

lub bez względu na wiek – gdy osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej:

34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym nie krócej niż sześć miesięcy, 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn do dnia.

Więcej Rzeczpospolita.