Jak załatwić formalności…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sty 7, 2008


Wystąpić o emeryturę można na 30 dni przed spełnieniem wymaganych warunków do przyznania tego świadczenia bądź przed planowanym terminem przejścia na emeryturę

Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalnych ZUS wszczyna na podstawie wniosku osoby, która stara się o emeryturę. W celu ułatwienia sprawy ZUS opracowałformularz ZUS Rp-i -wniosek o emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy. Taki formularz można uzyskać w placówkach ZUS, można go też wydrukować ze strony intemetowej www.zus.pl.

Oprócz wypełnienia formularza wniosku konieczne jest także wypełnienie formularza ZUS Rp-6, w którym oprócz danych personalnych należy zamieścić informacje o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych oraz informacje o dokumentach, jakie taka osoba składa na potwierdzenie tych okresów.

Dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia są m.in.

pisemne zaświadczenie zakładu pracy (pracodawcy),

świadectwo pracy,

legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy (datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar, piecząukę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika).

Więcej Rzeczpospolita.