Komu PFRON odda część składek…

DZIENNIK , autor: Paweł Patora , oprac.: GR

sty 8, 2008


Podwyższone od 1 stycznia o mniej więcej 500 zł miesięcznie obowiązkowe składki ubezpieczeniowe od rencistów prowadzących samodzielną działalność mają być refundowane, jednak nie w całości i po spełnieniu licznych warunków.

Jak już informowaliśmy, osoby niepełnosprawne, uprawnione do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, powinny od i stycznia 2008 roku wpłacać obowiązkowo, oprócz obowiązującej dotychczas składki zdrowotnej, także składki emerytalną, rentową, wypadkową oraz składkę na Fundusz Pracy. Ponadto mogą dobrowolnie wpłacać składkę chorobową. Do 8 stycznia, a więc do jutra, powinny złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w najbliższej jednostce ZUS, na druku ZUS ZU A. Podstawą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie 6o proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Teraz składki od tak obliczonej podstawy wynoszą ok. 405 zł. I tę kwotę może zrefundować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli rencista przedsiębiorca będzie wpłacał wyższe składki emerytalną i rentową, nie zwiększy to refundacji z PFRON-u. Fundusz w ogóle nie odda wpłaconych składek – obowiązkowej zdrowotnej (ok. 195 zł), obowiązkowej wypadkowej (ok. 30 zł), obowiązkowej na Fundusz Pracy (ok. 40 zł) i dobrowolnej na ubezpieczenie chorobowe (ok. 40 zł). Składka może być zrefundowana tylko tym rencistom prowadzącym samodzielną działalność, którzy terminowo wpłacili w całości obowiązkowe składki, nie mają długów wobec PFRON-u oraz złożyły odpowiednie dokumenty. Najpierw, 30 dni przed dniem złożenia pierwszego wniosku o refundację, trzeba zarejestrować się Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a1. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Należy tam wysłać pocztą wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać w najbliższej placówce PFRON oraz następujące załączniki: aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, kopię decyzji o nadaniu NIP, kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego jako równorzędne, np. o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Wniosek o refundację (na formularzu dostępnym w placówkach PFRON) należy złożyć po wpłaceniu składki, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. miesięczną informację osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Termin wpłacenia składek za styczeń przez osoby prowadzące działalność, które nie zatrudniają-pracowników, mija 10 lutego. Termin złożenia wniosku do PFRON-u o refundację upływa więc 29 lutego. Zarejestrować w PFRON-ie trzeba się do 30 stycznia! Czasu jest zatem niewiele.

Dokumenty do PFRON-u można składać w formie elektronicznej, drogą teletransmisji danych, ale można też wysyłać je w formie pisemnej, pocztą tradycyjną do Biura PFRON w Warszawie (adres podaliśmy wyżej).

Jeżeli wniosek będzie wypełniony prawidłowo, dokumentacja kompletna i będzie wynikało z tych dokumentów, że wnioskodawca spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania refundacji, wtedy PFRON w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku przekaże kwotę refundacji na rachunek bankowy wnioskodawcy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub załączonych dokumentach, PFRON wezwie ubiegającego się o refundację składek niepełnosprawnego przedsiębiorcę do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Wnioskodawca będzie miał na to 14 dni.

Więcej Dziennik