Zakłady aktywności zawodowej – nowe rozporządzenie.

www.popon.pl , autor: POPON , oprac.: GR

sty 8, 2008

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oceniła nowe rozporządzenie dotyczące zakładów aktywności zawodowej.

11 stycznia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2007 r. nr 242, poz. 1776).

Zmiana rozporządzenia wynika z lipcowej nowelizacji art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art. 29 uściśla wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej – w zakładzie aktywności zawodowej co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych powinno być osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze stwierdzonym autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną.

POPON pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany. Rozporządzenie określa procedery tworzenia zakładu aktywności zawodowej, a także uzyskania przez organizatora ZAZ statusu zakładu aktywności zawodowej oraz kwestie dofinansowania tworzenia ZAZ i finansowania działalności już utworzonego zakładu.

Korzystnym rozwiązaniem jest poszerzenie katalogu kosztów działalności zakładu aktywizacji zawodowej, które mogą być finansowane ze środków Funduszu.

Rozporządzenie poszerza katalog kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jakie mogą być finansowane ze środków funduszu. Są to:

1) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę,

2) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo-rehabilitacyjnej;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe;

4) składki należne od pracownika i pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników, naliczonych od kwot wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2;

5) materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne;

6) transport i dowóz osób niepełnosprawnych;

7) szkolenia osób niepełnosprawnych związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością gospodarczą zakładu;

8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów;

9) wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;

10) wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu;

11) inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej.

W opinii POPON wprowadzone zmiany, a zwłaszcza

– zwiększenie katalogu kosztów finansowanych ze środków Funduszu,

– możliwość zaliczenia do wskaźnika zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– oraz finansowanie wynagrodzenia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

zwiększą ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej oraz usprawnią proces tworzenia i funkcjonowania tych zakładów.

przeczytaj rozporządzenie >>