Niepełnosprawny pracownikiem…

GAZETA PODATKOWA , autor: Jolanta Rogacewicz , oprac.: GR

mar 5, 2007

Jakie są wymogi formalne związane z zatrudnieniem osoby legitymującej się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Umiarkowany stopień niepełnosprawności jest jednoznaczny z naruszeniem sprawności organizmu i niezdolnością do pracy albo zdolnością do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Ustawodawca dopuszcza jednakże inną jeszcze możliwość. Otóż osoba legitymująca się m.in. umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może być także Zatrudniona u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, o ile uzyska on pozytywną opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Powyższe wynika z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.). W świetle powyższego, jeżeli pracodawca, o którym mowa w pytaniu, nie zapewnia warunków pracy chronionej, powinien wystąpić do PIP o stosowną opinię w sprawie stanowiska pracy, które zamierza powierzyć osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym.

Niezależnie od powyższego przypominamy także o niektórych szczególnych unormowaniach obejmujących m.in. osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym.

Po pierwsze: Czas pracy wymienionej osoby nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ww. ustawy). Powyższe nie znajduje zastosowania jedynie w wypadku osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Ponadto osobie niepełnosprawnej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) przysługuje dodatkowa, 15-mi-nutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, wliczana do czasu pracy (art. 17 ustawy).

Po drugie: Osoba niepełnosprawna (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 ustawy).

Po trzecie: Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym (a także znacznym) ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do stopnia niepełnosprawności (art. 19 ustawy).

Po czwarte: Osoba o m.in. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

– w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba, nie częściej niż raz w roku,

– w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy (art. 20 ustawy).

Więcej Gazeta Podatkowa.