Rehabilitacja z pomocą fiskusa…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sty 9, 2008


Z podatkowych preferencji mogą skorzystać niepełnosprawni lub osoby, które ich utrzymują

Mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Dzięki temu uzyskują oszczędności w wysokości 19,30 lub 40 proc. odliczonej kwoty w zależności od tego, w jakim progu podatkowym mieści się ich dochód.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz takie, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Jest jednak warunek – dochody utrzymywanych osób niepełnosprawnych nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zl. Warunek ten nie dotyczy osób nie -pełnosprawnych, które mogą same korzystać z ulgi.

Odliczenia mogą wiązać się jedynie z wydatkami wyraźnie wskazanymi w ustawie, i to pod warunkiem że nie zostały sfinansowane (lub choćby dofinansowane) w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W wypadku gdy taka pomoc miała miejsce, odliczeniu podlega jedynie różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w innej formie. Jeśli np. wydatek wyniósł 800 zl i dofinansowano 200 zł, to odliczyć można tylko 600 zł.

Większość wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną odlicza się w wysokości faktycznie poniesionej, z wyjątkiem wydatków na:

opłacanie przewodników, utrzymanie psa przewodnika, używanie samochodu w związku z dojazdem na zabiegi – obowiązuje limit odliczeń 2280 zł,

zakup leków – odliczeniu podlega różnica między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warto pamiętać, że niezbędnym warunkiem odliczenia wydatków na zakup leków jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować je stale lub czasowo.

Więcej Rzeczpospolita.