Samotni rodzice mogą się korzystnie rozliczyć…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

styczeń 9, 2008

Samotni rodzice mogą się korzystnie rozliczyć

Osoby samotnie wychowujące dzieci ł rozliczające się według skali podatkowej mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia i zaoszczędzić na podatku

Żeby skorzystać z tej preferencji, trzeba spełnić następujące warunki:

samotnie wychowywać w danym roku podatkowym (choćby przez jeden dzień) dzieci:

małoletnie (do ukończenia 18 lat), otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, tj. chore, niepełnosprawne (bez względu na wiek),

dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach (wskazanych w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym albo o wyższych szkołach zawodowych), jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem zwolnionych od PIT, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej (w 2008 r. 3091 zł);

2. być:

panną lub kawalerem,

wdową lub wdowcem,

rozwódką lub rozwodnikiem,

osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,

a osobą, w stosunku do której sąd orzekł oficjalną separację;

3. nie uzyskiwać w roku podatkowym (zarówno rodzic jak i dziecko) dochodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź kartą podatkową oraz 19-proc. podatkiem liniowym. Należy pamiętać, że już sam wybór jednej z tych form opodatkowania odbiera prawo do preferencyjnego rozliczenia. Jedynie opłacanie podatku zryczałtowanego od przychodów z tytułu najmu nie pozbawia tego prawa;

4. złożyć zeznanie w ustawowym terminie, czyli za 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. Spóźnienie będzie równoznaczne z utratą prawa do preferencyjnego rozliczenia.

Więcej Rzeczpospolita.