Zalegającemu ze składkami grozi kara…

Rzeczpospolita , autor: Anna Werner , oprac.: GR

sty 9, 2008


Jeśli nie opłaciłeś składek na ubezpieczenia społeczne lub nie zrobiłeś tego na czas, będziesz musiał je uregulować wraz z odsetkami. Niewykluczone, że ZUS wymierzy ci opłatę dodatkową

Może to zrobić na podstawie art 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej ustawa o sus). Obok odsetek jest to swoista kara za niewykonywanie zobowiązań publicznoprawnych. Nie tylko dyscyplinuje płatników, aby terminowo i w pełnej wysokości regulowali należności składkowe. Ma też charakter sankcji za nieopłacanie składek i pełni podobną rolę co odsetki. W odróżnieniu jednak od nich, naliczanych obligatoryjnie w każdym wypadku opóźnienia w opłacaniu należności do ZUS bez względu na jego przyczynę, o wymierzaniu i wysokości opłaty dodatkowej decyduje ZUS. Nie może ona jednak przekroczyć 100 proc. nieopłaconych składek (czyli samej należności głównej).

Gdy opłat nie ma lub są za niskie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o sus ZUS wolno wymierzyć płatnikowi opłatę dodatkową także wtedy, gdy składki reguluje w zaniżonej wysokości. ZUS wymierza opłatę tylko do momentu opłacenia zaległych składek. Po tej operacji zakład nie ma już ruchu.

Wymierzając dodatkową opłatę, ZUS powinien kierować się całokształtem regulacji prawnych, także tymi kształtującymi podstawy jego funkcjonowania. Zakład ma uwzględnić przede wszystkim wynikającą z art. 2a ustawy o sus zasadę równego traktowania. Dotyczy ona nie tylko samego podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek, należy ją też interpretować szerzej, czyli każdy w podobnej sytuacji może oczekiwać od organu administracji podobnego zachowania.

Ponadto bierze się pod uwagę celowość wymierzenia opłaty dodatkowej. Nie chodzi o automatyczne karanie płatnika za brak składek. Ustawodawca pozostawił ZUS pewną swobodę decyzji używając sformułowania może wymierzyć”. Dzięki temu o zasadności wymierzenia oraz wysokości opłaty stanowi oddział ZUS, uwzględniając okoliczności danego przypadku.

Więcej Rzeczpospolita.