Co się należy na dziecko…

Gazeta Wyborcza , autor: Monika Adamowska , oprac.: GR

sty 9, 2008

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Tu od 1 października 2008czeka nas największa rewolucja: nowe stawki i wyższe dochody uprawniające do pomocy. I to nie tylko dla samotnych rodziców, ale też w związkach małżeńskich. Już od 1 sierpnia urzędy gmin zaczną przyjmować dokumenty. Jakie będą te alimenty

Przede wszystkim wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do pomocy. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dostaną rodziny, które mają na osobę do 725 zł (do października tylko ci z dochodem do 583 zł). Maksymalnie można otrzymać 500 zł (dotąd do 380 zł zaliczki).

Ale uwaga! Nie dostaniemy więcej, niż przyznał nam sąd. Kto ma wyrok na niższe alimenty, może jedynie wystąpić do sądu o ich podwyższenie.

Uwaga! Dobra wiadomość dla rodziców po rozwodach: po zawarciu nowego związku albo żyjąc w konkubinacie, nie stracicie jak teraz prawa do alimentów (dziś zaliczki mają tylko samotni).

Kto dostanie alimenty z Funduszu Dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna: do ukończenia 18. roku życia; lub do 25 lat, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej (teraz tylko do 24 lat); powyżej 25 lat bezterminowo, tylko gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia jak teraz zaliczka nie będą się należały na dziecko, które: jest oddane do rodziny zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom dziecka); jest pełnoletnie ima własne dziecko; ożeniło się / wyszło za mąż.

O świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego można się starać już po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji (przy zaliczce to minimum trzy miesiące). Wypłacać je będzie tylko urząd gminy lub miasta (teraz zaliczki wypłacają albo urzędy gmin, albo ośrodki pomocy społecznej).

Uwaga na terminy! Zmienia się tzw. okres świadczeniowy (czas, na który przyznawane są pieniądze; zwykle to rok). Obecny okres świadczeniowy kończy się 31 sierpnia. Przy alimentach ma obowiązywać od 1 października do 30 września kolejnego roku.

W tym roku zajmujący się wypłatą zaliczek urzędnicy gminni mają automatycznie przedłużać okres pobierania zaliczki do końca września wszystkim tym, którzy są do niej uprawnieni do sierpnia br. Ale już w sierpniu składać trzeba wnioski o alimenty. Kto zdąży do końca sierpnia, pierwszą wypłatę alimentów otrzyma w paździemiku. Kto się spóźni-złoży wniosek między 1 września a 31 października – pieniądze dostanie do 30 listopada.

Więcej Gazeta Wyborcza.

Uwaga, dłużnicy! Od października 2008 r. ścigać was będą już nie tylko komornicy, ale też urzędy skarbowe. Jeśli nie macie pracy, gmina każe się wam zarejestrować jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Starosta skieruje was do robót publicznych. Jeżeli odmówicie podjęcia pracy lub utrudnicie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na wasz temat, gmina skieruje wniosek do prokuratury o karne ściga- # nie. Za uporczywe uchylanie się od łożenia na utrzymanie najbliższych z art.209par.lk.k. grozi grzywna lub nawet do dwóch lat więzienia.

Starosta może też zabrać dłużnikowi prawo jazdy. Powstać ma Centralny Rejestr Dłużników, do którego wpisany będzie niesolidny rodzic. Na tej czarnej liście” pozostanie do czasu, aż gmina zawiadomi, że wszystko uregulował.

Po 6 miesiącach niepłacenia komornik może wpisać dłużnika także do Krajowego Rejestru Sądowego. Komornik będzie mógł zająć rzeczy nie tylko dłużnika, ale też należące do osoby, która z nim mieszka. Chyba że udowodni ona, że to jej wyłączna własność. Ciągle też możliwe będzie pozwanie do sądu rodziców dłużnika, by to oni płacili alimenty.

Kto postanowi poprawę, dostanie szansę. Gmina będzie mogła rozłożyć na raty lub umorzyć część długów. Umorzy: 30 proc. – gdy przez 3 lata miesięcznie płaci on przynajmniej ty-le,ile na miesiąc zasądził sąd; 50 proc. -jeżeli spłaca tak przez 5 lat; 100 proc. -jeżeli regularnie płaci przez 71at.

Więcej Gazeta Wyborcza.