Umowa o pracę – bezpieczna, ale bez przywilejów podatkowych…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

styczeń 9, 2008

Umowa o pracę – bezpieczna, ale bez przywilejów podatkowych

Zatrudniony na etacie ma małe możliwości obniżenia swojego podatku. Za to co miesiąc rozlicza go płatnik, może też za niego wypełnić zeznanie roczne czy ich wysokość została z góry ustalona, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz inne częściowo odpłatne. Ustalenie wysokości przychodu do opodatkowania należy do obowiązków pracodawcy, tak samo jak obliczenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Momentem powstania przychodu ze stosunku pracy jest zasadniczo chwila postawienia świadczenia pieniężnego (lub rzeczowego) do dyspozycji pracownika.

Umowa o pracę to najbardziej tradycyjna forma zatrudnienia. Większość przyzwyczaiła się do praw i obowiązków obu stron, akceptuje je i często uważa za najbezpieczniejsze dla ochrony swoich interesów.

Przychód to nie tylko pensja

Nawiązując stosunek pracy, zobowiązujemy się do wykonywania określonego rodzaju czynności na rzecz pracodawcy, pod j ego kierownictwem, w wyznaczonym miejscu i czasie. Pracodawca natomiast deklaruje, że będzie wypłacał nam miesięczne wynagrodzenie.

Przychodami ze stosunku pracy, od których, co do zasady, trzeba płacić podatek, są w szczególności:

pensja, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

różnego rodzaju dodatki,

nagrody,

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,

inne kwoty, niezależnie od tego,

Wysokość opodatkowania

Przychody ze stosunku pracy są opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (odpowiednio 19, 30 i 40 proc. w 2008 r.). Za miesiące od początku roku włącznie do tego, w którym dochód uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył 44 490 zł, pobierane przez pracodawcę – płatnika zaliczki wynoszą 19 proc. miesięcznego dochodu. Do 85 528 zł zaliczki wynoszą

30 proc. a po przekroczeniu tego pułapu-40 proc.

W rozliczeniu rocznym może być dopłata

Taki sposób ustalania zaliczek przez płatnika powoduje, że w miesiącu, w którym dochód podatnika przekracza kolejny próg, zaliczka naliczana jest od całego dochodu za ten miesiąc według jednej stawki.

W rezultacie część dochodu, która w zeznaniu rocznym będzie objęta już wyższą stawką, przez pracodawcę obciążona jest w trakcie roku niższą. Różnicę pracownik musi dopłacić w zeznaniu rocznym.

Jeśli chce tego uniknąć, powinien złożyć wniosek o naliczanie zaliczek według wyższej stawki *patrz ramka str. Il Prośba o pobieranie w trakcie roku podwyższonych zali czak na podatek”.

Więcej Rzeczpospolita.