Jak płacić podatek według skali, by móc odliczyć koszty…

Gazeta Prawna , autor: Edyta Dobrowolska , oprac.: GR

styczeń 9, 2008Osoby osiągające przychody z najmu, z którymi związane są wysokie koszty uzyskania przychodu, powinny płacić podatek według skali. Jeśli w ubiegłym roku korzystały z ryczałtu, powinny zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z ryczałtu, a następnie płacić co miesiąc zaliczki na podatek.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Podatnik, który decyduje się płacić podatek od przychodów z najmu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), nie musi o tym zawiadamiać urzędu skarbowego. Jeśli jednak przedmiotem najmu jest składnik majątku małżeńskiego, a małżonkowie chcą, by przychód ten był w całości rozliczany przez jednego z nich, powinni złożyć w tej sprawie oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

W przeciwieństwie do przychodu ewidencjonowanego, który stanowi podstawę ryczałtu z najmu, przychód z najmu rozliczanego na zasadach ogólnych jak każdy inny przychód opodatkowany na zasadach ogólnych (a więc taki, gdzie podatek wylicza się w zależności od wysokości przychodu według stawki podatku z tabeli podatkowej) daje podatnikowi prawo do pomniejszenia o koszt uzyskania przychodu. Podatnik rozliczający się z najmu na zasadach ogólnych nie musi prowadzić księgi przychodów ani żadnych ewidencji (chyba że rozlicza amortyzację, wówczas konieczne jest zaprowadzenie ewidencji środków trwałych).

Kosztem uzyskania przychodu jest przy tym każdy koszt, którego poniesienie jest niezbędne, by powstał ów przychód, z wyjątkiem pewnych kosztów, których ustawa podatkowa nie uznaje za koszt, a które enumeratywnie (czyli na zasadzie zamkniętej listy) wymienione są w przepisach podatkowych.

Oznacza to, że jeśli jakiś wydatek poniesiony w związku z najmem nie figuruje na tej liście, to podatnik ma prawo o ten wydatek pomniejszyć przychód przed opodatkowaniem.

Obowiązują tu ogólne zasady zawarte w art. 22-23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli już jednak podatnik podejmie autonomiczną decyzję o zakwalifikowaniu na podstawie przywołanych przepisów wydatku do kosztów uzyskania przychodu z danego źródła, w tym przypadku z najmu, wezwany przez urząd skarbowy do złożenia wyjaśnień na tę okoliczność musi przedstawić logiczny związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydatkiem a źródłem przychodu, z które-

Dzięki możliwości obniżenia przychodu z najmu o koszt ich uzyskania podatnik niekorzystający z ryczałtu może w ogóle nie płacić podatku lub być zobowiązanym do jego uiszczenia w minimalnej wysokości. Szczególnie jest to istotne przy prawie do przyspieszonej amortyzacji.

Więcej Gazeta Prawna.