Legalność jednostek miar stosowanych w Polsce

Główny Urząd Miar (www.gum.gov.pl) , autor: Służby Prasowe GUM , oprac.: GR

sty 9, 2008


Główny Urząd Miar informuje o legalności stosowanych w Polsce jednostek miar

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy towar dopuszczony do obrotu w Polsce powinien posiadać oznaczenie jego określonych cech podane w legalnych jednostkach miar.

Wyrażanie wielkości miar w jednostkach innych niż legalne jednostki miar jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Jednostki takie jak cale i konie mechaniczne nie są legalnymi jednostkami miar w Polsce.

Stosowanie jednostek innych niż legalne jednostki miar jest dozwolone, ale wyłącznie jako oznaczenie pomocnicze, obok oznaczenia podstawowego, które powinno być wyrażone zawsze w legalnych jednostkach miar.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1638).

Powyższe zagadnienie regulowane jest również przez dyrektywę Rady nr 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylającą dyrektywę 71/354/EWG, opublikowaną w Dz. Urz. WE L 039 z 15.02.1980 (zmienioną dyrektywami 89/617/EWG i 99/103/EWG).