Jak rozliczyć przychody z nietypowych źródeł…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sty 11, 2008


Jeśli uzyskany w 2007 roku przychód nie kwalifikuje się do żadnej grupy opisanej szczegółowo w wierszach tabeli przychodowej zeznania rocznego, rozliczamy go w wierszu inne źródła.

Wiersz inne źródła wypełniamy, gdy uzyskaliśmy przychody m.in. z tytułu: dniówek obrachunkowych i udziałów w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, świadczeń wypłaconych z funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stypendiów.

Jeżeli komuś zwrócono wydatki, które wcześniej odliczył od podatku, teraz ten zwrot musi do podatku doliczyć.

Tu też jesteśmy obowiązani wykazać kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utraciliśmy prawo, tj. w przypadku: wycofania ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wniesionego od 1 stycznia 1992 r., całkowitej zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych wydatków, wycofania z kasy mieszkaniowej zgromadzonych oszczędności, z wyjątkiem gdy wycofana kwota, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę, przeniesienia uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, zaistnienia zdarzeń dotyczących utraty prawa do ulgi z tytułu budownictwa wielorodzinnego na wynajem.

Rubryki w tym wierszu wypełniają także podatnicy, którzy w roku podatkowym otrzymali zwrot darowizny, którą uprzednio odliczyli od dochodu, lub uzyskali przychody ze źródeł, od których płatnik i podatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w ciągu roku.

Więcej Gazeta Prawna.