Szef rozlicza się z pracownikiem i wystawia mu świadectwo…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

sty 15, 2008

Szef rozlicza się z pracownikiem i wystawia mu świadectwo

W dniu, w którym rozwiązuje się umowa o pracę, pracownik musi otrzymać świadectwo pracy i mieć uregulowane wszystkie sprawy finansowe

W zależności od tego, jaka była przyczyna zakończenia stosunku pracy, należą mu się różne wypłaty, odprawy i świadczenia pieniężne, które reguluje pracodawca.

WYNAGRODZENIE

Choć termin odejścia już jest ustalony, to do końca okresu wypowiedzenia pracodawca wypłaca pensję ustaloną w umowie o pracę. Ile będzie to trwało Decyduje o tym okres wypowiedzenia związany z okresem zatrudnienia u tego pracodawcy. Według kodeksu pracy najdłużej potrwa to trzy miesiące. Przepisy wewnętrzne obowiązujące w firmie lub umowa o pracę mogą jednak pracownikowi gwarantować dłuższy okres wypowiedzenia. Nawet przy rozstaniu szef musi go stosować. Chyba że strony porozumiały się inaczej.

Odchodząc, pracownik ma prawo także do innych wypłat. Chodzi np. o te składniki wynagrodzenia, które zostały określone w umowie o pracę lub przepisach firmowych, jeśli zatrudniony nabył do nich prawo. Będą to więc premie i nagrody, np. jubileuszowa. Ma też otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy.

EKWIWALENT URLOPOWY

Jeśli pracownik: nie wykorzysta przysługującego mu w całości lub w części urlopu wypoczynkowego, bo jego stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł, to szef wypłaca mu za to ekwiwalent pieniężny. Jest to świadczenie jednorazowe, a reguluje je art 171 k.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik miał umowę na czas określony, czy bezterminową. Nie jest także istotny sposób ani przyczyna rozwiązania stosunku pracy.

Konieczność wypłaty ekwiwalentu przez pracodawcę zależy wyłącznie od tego, że w ogóle doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Musi zatem uregulować ekwiwalent za urlop pracownika, do którego nabył on prawo w trakcie zatrudnienia, a w tym czasie go nie wykorzystał. Obejmuje to zarówno bieżące, jak i zaległe urlopy (wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r., I PKN 336/00).

Nawet jeśli dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik przedstawi orzeczenie o rym, że spełnia warunki do zwiększonego o dziesięć dni urlopu przewidzianego dla kombatantów, to przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany w okresie pozostawania w stosunku pracy urlop w zwiększonym wymiarze (uchwała SN z 27 lutego 1985 r, HI PZP 6/85).

Kiedy i jak wypłacić

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi w dniu, kiedy rozwiązuje się lub wygasa jego umowa o pracę. Prawo do tego świadczenia nabywa on zatem w dacie ustania stosunku pracy.

Gdyby jednak szef nie wypłacił tego świadczenia, to roszczenie pracownika o ekwiwalent przedawnia się (podobnie jak inne roszczenia ze stosunku pracy) z upływem trzech lat od dnia jego wymagalności, z reguły od dnia rozwiązania stosunku pracy (uchwała SN z 21 listopada 1975 r., V PZP 5/75). W innym orzeczeniu SN potwierdził, że bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe rozpoczyna się z dniem powstania prawa do ekwiwalentu, tj. w dniu rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 29 marca 2001 r I PKN 336/00).

Więcej Rzeczpospolita.