Jak rozliczają vat firmy turystyczne…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sty 15, 2008


Od 1 stycznia tego roku dokonano niewielkiej zmiany art 119 ustawy o VAT, czyli przepisu regulującego opodatkowanie usług turystycznych. Na czym one polegają Witold Modzelewski: Każda firma zajmująca się działalnością turystyczną stała dotychczas przed wyborem: czy wybrać opodatkowanie świadczonych usług na zasadach ogólnych, czy też odprowadzanie podatku od marży na zasadach przewidzianych przez art. 119 ustawy o VAT. Od momentu wejścia w życie nowej ustawy o VAT do końca ubiegłego roku właściwie nie było wątpliwości, że to podatnicy mają prawo do takiego wyboru. Czy firmy składały w tym celu jakieś oświadczenia do urzędu skarbowego0


Nie, przepisy nie przewidują takiej procedury. Wykształciła się jednak praktyka, że firma, która chce stosować rozliczenia VAT marża, po prostu rozliczała się w ten sposób, powołując się na art 119 ustawy o VAT. I nie musiała tego faktu nikomu zgłaszać. Z kolei przedsiębiorstwo, które wybierało zasady ogólne, nie prowadziło szczególnej ewidencji wymaganej przez metodę VAT marża i to wystarczało, aby rozliczać VAT tak jak w wypadku innych rodzajów działalności. Taka interpretacja wynikała z obowiązującego do końca ubiegłego roku brzmienia art 119 usL 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem rozliczenia VAT marża stosował podatnik, który spełniał jednocześnie cztery warunki. Po pierwsze – miał siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Po drugie – działał na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek. Po trzecie – świadcząc usługi, nabywał towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Zasadnicze znaczenie miał jednak wymóg ostatni – nakazywał on prowadzenie ewidencji, z której wynikały kwoty wydane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiadanie dokumentów, z których wynikają te kwoty. Na tej podstawie wykształciła się zasadna praktyka, że wystarczy nie prowadzić szczegółowej ewidencji, aby rozliczać się na zasadach ogólnych. Na czym polega zmiana, która weszła w życie od 1 stycznia lego roku

Warunek prowadzenia ewidencji wykreślono z art. 119 ust. 3 ustawy o VAT, ale jednocześnie dodano go do omawianego artykułu w formie nowego ust. 3a. W myśl tego przepisu podatnicy świadczący usługi turystyczne są zobowiązani prowadzić odpowiednią ewidencję.

Co w praktyce to oznacza Gdyby odczytywać zmienione regulacje wprost to należałoby przyjąć, że każda firma, która nabyła usługi na bezpośrednią korzyść turysty, musi prowadzić ewidencję umożliwiającą odprowadzanie VAT od marży. Obecnie prowadzenie odpowiedniej ewidencji nie jest już bowiem warunkiem rozliczania VAT od prowizji, ale obowiązkiem firm turystycznych. To jednak nie koniec. Z obecnego brzmienia ustawy o VAT trudno już wyinterpretować prawo podatników do wyboru między opodatkowaniem na zasadach ogólnych a uproszczonymi zasadami rozliczeń. To oznaczałoby, że każda firma kupująca usługi na bezpośrednią korzyść turysty musi opodatkowywać je, przyjmując za podstawę prowizję, a zasady ogólne stosują tylko te firmy turystyczne, które w ogóle nie korzystają z usług przedsiębiorstw zewnętrznych na bezpośrednią korzyść turysty.

Więcej Rzeczpospolita.