Ryczałtowcy mają jeszcze dwa tygodnie na roczne rozliczenie…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sty 17, 2008

Ryczałtowcy mają jeszcze dwa tygodnie na roczne rozliczenie

Koniec stycznia to ważny termin dla przedsiębiorców
płacących ryczałtowy podatek. Muszą bowiem rozliczyć się z fiskusem za rok

Ryczałtowiec ma mniej biurokratycznych
obowiązków niż przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych. Ale zeznanie
roczne musi złożyć, i to szybciej niż reszta podatników. Potrzebny jest do tego
formularz PIT-28. Mogą się też przydać:

– PIT-28/A – informacja o
przychodach z działalności oraz z najmu,

PIT-28/B – informacja o
przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki osób
fizycznych,

PIT/O – informacja o odliczeniach,

PIT/D – informacja
o odliczeniu wydatków mieszkaniowych,

PIT-2K – oświadczenie o wydatkach
na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Żadnych innych dokumentów do
zeznania rocznego nie dołączamy (ewentualnie może to być zgłoszenie
aktualizujące nasze dane).

Na zeznanie roczne ryczałtowcy mają czas do 31
stycznia. Pamiętajmy o tym terminie -jego przekroczenie grozi karą
grzywny.

Dla przedsiębiorców i wynajmujących

Kto składa PIT-28
Przedsiębiorcy, którzy wybrali zryczałtowany podatek od przychodów
ewidencjonowanych. Także osoby, które wynajmują nieruchomości i zdecydowały się
na taką formę rozliczenia.

Podstawową lekturą jest dla nich ustawa z 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.), dalej ustawa o
ryczałcie. Ale informacje potrzebne do rozliczenia rocznego (o ulgach) znajdą
też w ustawie o PIT.

Pamiętaj o limicie

Nie wszyscy przedsiębiorcy
mogą jednak skorzystać z ryczałtu. Pierwsze kryterium to wysokość obrotów.
Ryczałt może płacić przedsiębiorca, którego przychody za poprzedni rok nie
przekroczyły określonego limitu. W 2007 r. nie mogli z niego korzystać
podatnicy, których przychody za 2006 r. były wyższe niż 995 875 zł (250 000
euro). Teraz limit jest niższy – wynosi 150 000 euro. Jeśli więc przychody
przedsiębiorcy w 2007 r. przekroczyły 565 200 zł, w 2008 r. nie może płacić
ryczałtu. Tego limitu trzeba też pilnować w ciągu roku. Jego przekroczenie
powoduje przejście na zasady ogólne, ale bez możliwości wybrania w tym roku
podatku liniowego (więcej pisaliśmy o tym w DF z 14 stycznia
br.).

Ponadto ryczałtu nie mogą. płacić osoby wykonujące niektóre zawody,
np. architekci, bądź świadczące usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o
ryczałcie, np. prawnicze, księgowe, zarządzania.

To samo co na
etacie

Ta forma opodatkowania nie przysługuje także osobom,
które przed rozpoczęciem działalności w danym roku lub w poprzednim
wykonywały w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres obecnej
działalności.

PRZYKŁAD

Pan Kowalski w 2006 r. pracował w firmie X.
W 2007 r. zatożył działalność i świadczył usługi na rzecz swojego byłego
pracodawcy. To, co robił w ramach własnej firmy, pokrywało się z czynnościami
wykonywanymi wcześniej na podstawie umowy o pracę. Dlatego w 2007 r. nie mógł
skorzystać z opodatkowania ryczałtem. Może wybrać tę formę dopiero w 2008
r.

Mniej formalności

Do podstawowych obowiązków ryczaltowca należy
prowadzenie:

ewidencji przychodów,

wykazu środków
trwałych raz wartości niematerialnych i prawnych,

ewidencji
wyposażenia,

kart przychodów pracowników.

Ponadto ryczałtowiec
musi:

– wpłacać podatek w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za
grudzień do 31 stycznia następnego roku,

– złożyć zeznanie roczne (PIT–28)
w terminie do 31 stycznia następnego roku.

Ryczałtowcy mają także możliwość wpłacania ryczałtu za okresy kwartalne. W 2007 r. dotyczyło to
podatników, których przychody nie przekroczyły w 2006 r. 99 587,50 zł
(równowartość 25 000 euro). Przy metodzie kwartalnej podatek należy wpłacać do
20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, a za ostatni kwartał roku
podatkowego – do 31 stycznia następnego roku (w terminie złożenia zeznania).
Podatnicy, którzy zdecydowali się na tę metodę, są zobowiązani zawiadomić o tym
urząd skarbowy w terminie do 21 stycznia (20 stycznia przypada bowiem w
niedzielę).

Niższy podatek, ale szkoda kosztów

Ryczałt to
mniejsza biurokracja. Ponadto przychodów z działalności nie musimy łączyć z
innymi źródłami, np. z wynagrodzeniem z umowy o dzieło (co przy zasadach
ogólnych może spowodować, że wpadniemy w wyższy próg podatkowy). W wielu
przypadkach mamy też szanse na niższą stawkę podatkową. Ale przy ryczałcie nie
rozliczymy firmowych wydatków, które trzeba przecież ponosić niezależnie od
formy opodatkowania. Może to doprowadzić do sytuacji, że z działalności
odnotujemy stratę (mamy wyższe wydatki niż wpływy), a i tak musimy zapłacić
podatek. Ryczałtowcy nie mogą też skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z
dzieckiem bądź z małżonkiem (oraz z nowej ulgi na dzieci).

Więcej Rzeczpospolita.