Ryczałt z funduszu rehabilitacji tylko na cele pozasłużbowe…

Rzeczpospolita , autor: MONIKA MISZTAL , oprac.: GR

sty 18, 2008

Nie możesz sfinansować pracownikowi z zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych ryczałtu za używanie własnego auta na potrzeby
firmy

Jestem kadrową w zakładzie pracy chronione).
Czy możemy sfinansować z zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
pracownikowi z lekkim stopniem niepełnosprawności – pyta czytelniczka DOBREJ
FIRMY.

Nie. Jest to niedopuszczalne. Wolno natomiast z tego źródła pokryć
ryczałt za korzystanie z własnego auta do celów pozasłużbowych. Wynika tak § 2
ust. i pkt 11 lit. m rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19
grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych (DzU nr 245. poz. 1810). Ryczałt ten może dostać
pracownik, który:

– jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu; Nie
oznacza to, że jego nazwisko musi widnieć w dowodzie rejestracyjnym. Mogą tam
być tylko dane męża lub żony, jeśli nie ma w małżeństwie rozdzielności
majątkowej; wtedy samochód jest ich współwłasnością ustawową.

– ma
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o lekkim
i ma uszkodzony narząd ruchu

Ubiegający się o ryczałt nie musi mieć prawa
jazdy i prowadzić samochodu. Używanie polega również na tym, że
niepełnosprawnego np. niewidomego dowozi do pracy małżonek, członek rodziny czy
inna osoba. Cele pozasłużbowe to m.in. dojazdy do i z pracy, na badania, zabiegi
rehabilitacyjne, załatwianie własnych życiowych spraw. Pracodawca może
udzielić ryczałtu w określonej kwocie i nie musi kierować się przepisami o
ryczałtach udzielanych w celach służbowych.

Więcej Rzeczpospolita.