Najpierw biurokracja, potem refundacja…

Rzeczpospolita , autor: . M.g. , oprac.: GR

sty 18, 2008

TRZY PYTANIA DO..

Szczepan Wroński – dyrektor Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DLA DOBREJ FIRMY

Najpierw biurokracja, potem refundacja

Renciści prowadzący własny biznes mogą się ubiegać o refundacje składek emerytalnych i rentowych. Jakie muszą złożyć dokumenty, do kiedy i gdzie?

Renciści, których nie ma w bazie PFRON, muszą się zarejestrować do końca stycznia. Składają w tym celu formularz zgłoszeniowy oraz fakultatywnie: pełnomocnictwo dla osoby, która ich w tym wyręcza, i oświadczenie, jak chcą przekazywać dokumenty – papierowo czy elektronicznie. Do końca lutego trzeba złożyć wniosek o wypłatę refundacji Wn-U oraz miesięczną informację o składkach INF-U-G. Wymienione formularze przyjmuje tylko centrala PFRON w Warszawie. Na etapie rejestracji należy je dostarczyć pocztą albo osobiście na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a1. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa. Wniosek o wypłatę refundacji i załączniki można złożyć online (www. sod. pfron. org. pl). Formularze najlepiej ściągnąć ze strony funduszu www.pfron.org.pl.

W formularzu zgłoszeniowym oraz we wniosku o wypłatę refundacji niektóre informacje podaje się w formie specjalnych kodów, które można znaleźć tylko w przepisach wykonawczych (rozporządzenia z 15 grudnia 1998 r.; DzU nr 157, poz. 1031 ze zm., oraz z 27 lipca 1999 r; DzU nr 69, poz. 763 ze zm.). Barierą jest brak dostępu do wirtualnych katalogów gromadzących akty prawne. Jak renciści niemający Internetu mają rozwiązać ten problem?

Wiemy, że takich osób jest dużo. Po dokumenty i niezbędne informacje powinny się zgłaszać do oddziałów PFRON zlokalizowanych w całej Polsce. Mamy też swoją infolinię O 801 233 554, gdzie urzędnicy udzielają wszystkich niezbędnych informacji. Co do kodów, można je zdobyć w oddziałach PFRON albo przykładowo w urzędach gmin. Rencista, który wyśle do funduszu dokumenty bez kodów, nie zostanie wykluczony z finansowej pomocy. Urzędnicy postarają się te braki uzupełnić. Zastrzegam jednak, że takie praktyki nie mogą być powszechne.

Jakie sankcje grożą za złożenie dokumentów po terminie?

W zasadzie PFRON nie powinien wypłacić refundacji, ale rencista może złożyć podanie o przywrócenie terminów. Musi jednak udowodnić, że nie przyczynił się do ich uchybienia.

Więcej Rzeczpospolita z dnia 18 stycznia 2008 r.