Zostało jedenaście dni na roczne rozliczenie karty podatkowej…

Rzeczpospolita , autor: ANNA WOJDA , oprac.: GR

sty 21, 2008

 

Przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową muszą złożyć w urzędzie skarbowym
roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czas
na to mają do 31 stycznia

Podatnicy karty podatkowej
nie wpłacają w ciągu roku zaliczek. Płacą za to co miesiąc podatek w wysokości
określonej w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Jego wysokość ustalana jest
odrębnie na każdy rok. Wynika to z art. 30 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten
mówi, że naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty
podatkowej (PIT-16), wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w
formie karty, odrębnie na każdy rok podatkowy. Gdy działalność prowadzona jest w
formie spółki, w decyzji tej wymienieni będą wszyscy jej
wspólnicy.

Informacja o składkach

Płacący kartę podatkową nie
muszą co do zasady składać zeznań podatkowych. Nie oznacza to jednak, że nie
mają żadnych obowiązków. Muszą rozliczyć się z odliczonych od karty podatkowej
składek zdrowotnych. Płacony przez nich podatek podlega bowiem obniżeniu o kwotę
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z
przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego (art. 31
ustawy). Kwota składki, o którą podatnicy mogą pomniejszyć podatek, wynosi 7.75
proc. podstawy jej wymiaru.

Podatek, pomniejszony o składkę na
ubezpieczenie zdrowotne, płacimy na rachunek urzędu skarbowego do siódmego dnia
każdego miesiąca, a za grudzień do 28 grudnia. Roczne zestawienie (PIT-16A), w
którym podatnik wykazuje wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej
i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
przygotowuje do3i stycznia. Oznacza to, że za 2007 r. deklarację taką należy
przygotować do 31 stycznia 2008 r.

PIT-16Aprzedsiębiorca składa po to, by
fiskus mógł ustalić, czy różnica między kwotami wpłacanymi w ciągu roku
podatkowego za każdy miesiąc a wysokością podatku ustalonego w decyzji
podatkowej uzasadniona jest odliczeniem zapłaconych składek.

Tylko kwoty
faktycznie zapłacone

Wypełniając PIT-16A należy pamiętać, by wpisać w nim
jedynie składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, za który go składamy.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie zapłacił chociażby jednej składki i do
końca 2007 r. zaległości tej nie uregulował, w PIT-16A składki nie wykazuje. 0
składkę tę nie powinien też pomniejszać karty podatkowej.

Przy
wypełnianiu PIT-16A trzeba zwrócić uwagę na to, by wykazać w niej składkę za
grudzień 2006 r. (zapłaconą w styczniu w 2007 r). Składkę za grudzień 2007 r.
(zapłaconą w styczniu 2008 r.) podatnik uwzględni dopiero w deklaracji składanej
za 2008 r.

Odliczamy tylko 7,75 proc.

PIT-16A to jedna z
prostszych deklaracji podatkowych. Przedsiębiorca prócz NIP wpisuje w niej swoje
dane identyfikacyjne oraz w części C kwoty składek (oddzielnie zapłacone i
odliczone). Wypełniając część C, trzeba pamiętać, że podstawa wymiaru składki
dla ubezpieczonych od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9 proc. Podatnik może jednak
odliczyć od podatku tylko 7,75 proc. podstawy wymiaru składki określonej w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym Nie odliczy więc całej zapłaconej składki.
Powinien też pamiętać, by kwota odliczanej składki nie była wyższa od należnego
za dany miesiąc podatku.

 

Więcej Rzeczpospolita.