Wydatki na zakup leków muszą być udokumentowane…

Gazeta Prawna , autor: Katarzyna Bieńkowska , oprac.: GR

sty 21, 2008

Wydatki na zakup leków muszą być udokumentowane

Podatnik będący osobą
niepełnosprawną, który chce odliczyć od dochodu wydatki poniesione na leki, musi
posiadać np. fakturę VAT dokumentującą poniesienie tego typu
wydatków.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy można
odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki za pobyt na leczeniu w
Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Leczenie polega głównie na zażywaniu drogiego leku, które odbywa się w szpitalu.
Do końca 2005 roku lek ten był podawany podatniczce na koszt szpitala, a od
2006 roku za lek ten podatniczka zmuszona jest płacić sama. Płatności
podatniczka dokonuje w kasie szpitala i dotyczy ona wyłącznie odpłatności za
lek. Po dokonaniu zapłaty szpital wystawiał fakturę VAT Pomimo że odpłatność
dotyczyła wyłącznie leku, szpital w treści wystawionej faktury wpisywał –
hospitalizacja na oddziale chorób wewnętrznych i hepatologii.

ODPOWIEDŹ
URZĘDU

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa warunki,
jakie koniecznie trzeba spełnić, aby odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne.
Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez
osobę, której dotyczy wydatek:

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy
orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w
odrębnych przepisach, lub

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej
lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną,
albo

orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie
ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych
przepisów.

Powołując się na art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT od dochodu
można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z
ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym
przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Od dochodu można także odliczyć wydatki na
leki – w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami
w danym miesiącu a kwotą 100 zl, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba
niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Wydatki
ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich
poniesienie.

Warunkiem koniecznym do dokonania odliczenia w ramach
wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków na zakup leków, jest posiadanie
dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Faktury VAT wystawione dla
podatniczki przez szpital dokumentują poniesienie wydatku za hospitalizację na
oddziale chorób wewnętrznych i hepatologii, a tego typu wydatek nie został
wymieniony wśród wydatków uznawanych za poniesione na cele rehabilitacyjne.
Podatniczka nie posiada dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatków na zakup
leków. Udokumentowanie faktu wydatkowania środków na zakup leków jest warunkiem
niezbędnym, aby móc dokonać odliczenia z tego tytułu.

W konsekwencji
poniesione przez podatniczkę jako osobę niepełnosprawną w 2006 roku wydatki
udokumentowane opisaną i dołączoną do wniosku fakturą nie uprawniają do
skorzystania z odliczenia z tytułu wydatków na zakup leków w ramach wydatków na
cele rehabilitacyjne.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa
podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie z 8 maja 2007 r. (nr US
PDF/415-26/07).

 

Więcej Gazeta Prawna