Ulga rehabilitacyjna zależy od wysokości dochodów…

Gazeta Prawna , autor: Tomasz Rysiak , oprac.: GR

sty 21, 2008

Podatnik będący prawnym
opiekunem niepełnosprawnego brata nie może odliczyć od dochodu wydatków
ponoszonych na jego utrzymanie. Dochody brata są za
wysokie.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Podatnik
jest sądowym opiekunem brata, który od urodzenia jest inwalidą. Do niedawna
stałą opiekę zapewniała bratu matka. Obecnie stan zdrowia matki nie pozwala na
zapewnienie opieki nad bratem. Brat otrzymuje rentę po ojcu. Łączne dochody
matki i brata wynoszą około 3,5 tys. zł netto miesięcznie. Podatnik musi sam
ponosić wydatki na zapewnienie całodobowej opieki nad matką i bratem. Brat w
2006 roku uzyskał dochód w wysokości 25 758,34 zł. Czy podatnik może odliczyć od
dochodu pieniądze wydane na zapewnienie opiekę nad bratem

ODPOWIEDŹ
URZĘDU

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT podstawę obliczenia
podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot wydatków na cele rehabilitacyjne
oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
poniesionych w rolcu podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną
fub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Podatnikami, na
których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne są: współmałżonek, dzieci
własne i przysposobio-

ne, dzieci obce przyjęte na wychowanie,
pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha,
zięciowie i synowe -jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych
nie przekraczają kwoty 9120 zł.

Za wydatki rehabilitacyjne uważa się
wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w
okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi
opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy
inwalidztwa.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie
zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w
jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane
(dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy
poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy
(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ponadto warunkiem
odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest

posiadanie przez osobę, której
dotyczy wydatek:

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do
jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach
lub

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
albo

orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku
życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z uwagi na osiągnięty
przez brata w 2006 roku przychód ze świadczenia rentowego w wysokości 25 758,34
zł podatnik nie ma możliwości odliczenia poniesionych wydatków na zapewnienie
całodobowej opieki nad bratem w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jeżeli jednak
dochód brata w 2007 roku będzie niższy niż 9120 zł, to w tym przypadku podatnik
będzie miał prawo do odliczenia tych wydatków.B

Postanowienie w sprawie
interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek
z 13 sierpnia 2007 r. (nr 1437/ZDF/423/109/ 07/JJ).

 

Więcej Gazeta Prawna.