Jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową…

Gazeta Prawna , autor: KRZYSZTOF KOSLICKI , oprac.: GR

sty 21, 2008

Jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową

Do 31 stycznia 2008 r. konieczne jest pntsłania do właściwego urzędu skarbowego wypełnionego formularza PIT-4R. Jest to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Niestety nie Istnieją, ładne oficjalne wyjaśnienia, w jaki sposób prawidłowo dokonać jego wypełnienia. Przeanalizujmy zatem krok po kroku najważniejsze kwestie w tym zakresie.

Obowiązek składania omawianej deklaracji dotyczy płatników pobierających zaliczki od pracowników. Sam formularz można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędach skarbowych. Zgodnie z przepisami prawa, dokument ten powinien być przesłany do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrano zaliczki. Dodatkowo zaznaczyć należy, że w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez płatników przed upływem tego terminu deklaracja ta powinna być złożona do dnia zakończenia działalności. Natomiast w przypadku płatników – osób prowadzących gospodarstwo domowe, które zawarły umowę aktywizacyjną (zatrudnienie pomocy domowej), obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R istnieje w dniu ustania obowiązku pobierania zaliczek.

Powinien on zostać przesłany do naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika, a w przypadku jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź ewentualnie według miejsca prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby.

Obowiązek złożenia

Do złożenia PIT-4R zobowiązany jest każdy pracodawca bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, prawną czy też jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Należy w nim wykazać przede wszystkim obliczony i pobrany podatek w formie zaliczek miesięcznych od wszystkich wypłat należności dokonanych swoim pracownikom w ciągu całego poprzedniego roku.

Przypomnijmy, że kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracodawcy muszą przekazywać w ciągu roku na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one pobrane.

W celu poprawnego wypełnienia formu-i larza, w pierwszej kolejności należy podać w nim dane identyfikacyjne płatnika. W pozycji 1 należy wpisać przyznany jemu numer identyfikacji podatkowej. Należy zwrócić uwagę, by w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, np. spółek cywilnych, pamiętać, iż płatnikiem jest spółka, a nie jeden ze wspólników. Kolejne części A i B (poz. od 5 do 18) formularza dotyczą miejsca i celu składania deklaracji PIT-4R, a także danych adresowych płatnika.

W zależności od tego, czy płatnikiem jest osoba fizyczna czy jednostka niebędąca osobą fizyczną, należy odpowiednio wypełnić kolejną pozycję. W przypadku osoby fizycznej w poz. 8 należy wpisać nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia i PESEL płatnika, w pozostałych przypadkach pełną nazwę firmy oraz REGON.

 

Więcej Gazeta Prawna.