Jak rozpocząć działalność gospodarczą z pomocą Programu Kapitał Ludzki

Pomoc, jaką będzie można otrzymać z Programu Kapitał Ludzki w perspektywie lat 2007-2013, obejmuje nie tylko szkolenia dla bezrobotnych, wsparcie edukacji czy promowanie równości społecznej. Osoby fizyczne, które mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, będą mogły ubiegać się o pomoc finansową. Jakie mają możliwości.

W ramach działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – pomoc obejmuje nie tylko wparcie finansowe, ale także merytoryczno-doradcze w momencie zakładania firmy i w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć.

Pomoc finansowa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, także założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną, będzie wynosić do 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Dodatkowo można starać się o środki na doradztwo i szkolenia dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przewiduje się również tzw. wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu, obejmujące doradztwo przy w efektywnym wykorzystaniu dotacji, wsparcie finansowe do wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (ostatnia z form zostanie wprowadzona z nowelizacją Szczególowego Opisu Priorytetów POKL).

O pomoc w ramach tego działania mogą się ubiegać wszystkie osoby fizyczne, z wyłączeniem tych, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie pierwszego roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu. W szczególności jednak wspierane będą osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni, osoby po 45 roku życia oraz mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy chcą podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

Dodatkowo w ramach działania możliwe będzie dofinansowanie kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechniania dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

 

Więcej Gazeta Prawna.