Nowe wysokości składek na ubezpieczenia rentowe

www.zus.pl , autor: Departament Ubezpieczeń I Składek ZUS , oprac.: GR

styczeń 29, 2008

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zmiany wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe.

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 792), w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosi 10% podstawy wymiaru.

W przypadku ubezpieczonych wymienionych w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.), tj.:

– pracowników,

osób wykonujących pracę nakładczą,

członków spółdzielni,

zleceniobiorców,

posłów i senatorów,

stypendystów sportowych,

pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

osób wykonujących pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

osób współpracujących ze zleceniobiorcami,

funkcjonariuszy Służby Celnej,

poborowych odbywających służbę zastępczą,

osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia,

składkę na ubezpieczenia rentowe:

w wysokości 3,5% podstawy wymiaru finansują z własnych środków ubezpieczeni,

w wysokości 6,5% podstawy wymiaru finansują z własnych środków płatnicy składek.

Nie zmieniły się natomiast zasady finansowania składki na ubezpieczenia rentowe w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Stopa procentowa składki w nowej wysokości (tj. 10%) powinna być stosowana począwszy od składek należnych za lipiec 2007 r. (tj. od podstaw wymiaru wykazanych w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc). W przypadku gdy podstawę wymiaru składki stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem obowiązujących wyłączeń, składkę w nowej wysokości należy opłacać od wszelkich wypłat dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego od 1 lipca 2007 r.

Przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia rentowe w dokumentach rozliczeniowych składanych za czerwiec 2007 r. powinna zostać zastosowana stopa procentowa obowiązująca do 30 czerwca 2007 r. (tj. 13%), z uwzględnieniem obowiązujących do tej daty zasad finansowania składek.

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych od 1 stycznia 2008 r. wynosi 6% podstawy wymiaru. W przypadku ubezpieczonych wymienionych w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składkę na ubezpieczenia rentowe:

w wysokości 1,5% podstawy wymiaru finansują z własnych środków ubezpieczeni,

w wysokości 4,5% podstawy wymiaru finansują z własnych środków płatnicy składek.

Nie zmieniły się natomiast zasady finansowania składki na ubezpieczenia rentowe w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Stopa procentowa składki w nowej wysokości (tj. 6%) powinna być stosowana począwszy od składek należnych za styczeń 2008 r. (tj. od podstaw wymiaru wykazanych w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc). W przypadku gdy podstawę wymiaru składki stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem obowiązujących wyłączeń, składkę w nowej wysokości należy opłacać od wszelkich wypłat dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego od 1 stycznia 2008 r.

Przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia rentowe w dokumentach rozliczeniowych składanych za grudzień 2007 r. powinna zostać zastosowana stopa procentowa obowiązująca do 31 grudnia 2007 r. (tj. 10%) z uwzględnieniem obowiązujących w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007r. zasad finansowania składek.

Redakcja: Departament Ubezpieczeń i Składek