Gazeta Prawna z 31 stycznia 2008 r. analizuje jak w praktyce funkcjonuje ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur.


Wcześniejsza emerytura pracownicza tylko dla mężczyzn urodzonych przed 1949 rokiem

Mężczyźni powinni mieć prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej po ukończeniu 60 lat i osiągnięciu 35-letnlego stażu emerytalnego. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Jednak ZUS będzie mógł przyznawać takie emerytury dopiero po nowelizacji ustawy emerytalnej.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 października 2007 r. orzekł, że art. 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyźnie, który osiągnął wiek 60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, jest niezgodny z art.’ 32 i art. 33 konstytucji (P 10/07, Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz. 1445). Kobieta nabywa bowiem prawo do emerytury po osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego.

Artykuł 29 ustawy emerytalnej w zakresie uznanym przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. od dnia 30 października 2007 r. W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmianę treści art. 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Najprawdopodobniej Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy po raz pierwszy na posiedzeniu 6-8 lutego.

Przypomnieć trzeba, że obecnie mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę pracowniczą w wieku 60 lat, jeżeli udokumentują co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz są całkowicie niezdolni do pracy. Ponadto muszą spełnić inne warunki, o których mowa niżej.

Staż emerytalny po zmianie przepisów

Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie zmian do ustawy emerytalnej (po jej uchwaleniu w poniższym brzmieniu i wejściu w życie) ubezpieczeni – mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (65 lat), będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą w wieku 60 lat, jeżeli posiadają co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Trzeba zapamiętać, że do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej generalnie nie jest wystarczające osiągniecie jedynie powyższego wieku i stażu emerytalnego. Mężczyzna musi dodatkowo spełnić warunek pozostawania: otatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, w stosunku pracy oraz okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w stosunku pracy co najmniej przez sześć miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Więcej w Gazecie Prawnej.