Emerytura i renta wypłacane jednocześnie?

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

styczeń 31, 2008

Gazeta Prawna z 31 stycznia 2008 r. zastanawia się, czy można korzystać jednocześnie ze świadczeń emerytalnych i rentowych. W artykule czytamy:

ZUS może przyznać prawo do kilku świadczeń, ale zwykle wypłaca jedno z nich

Od zasady, że można pobierać tylko jedno świadczenie emerytalno-rentowe, są wyjątki. Dotyczą one emerytów uprawnionych do renty wypadkowej oraz osób mających prawo do renty rodzinnej i socjalnej.

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. ZUS może zatem ustalić uprawnienia do więcej niż jednego świadczenia, ale tylko jedno z nich może być wypłacane. W praktyce może nastąpić zbieg prawa do następujących świadczeń:

– emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy,

emerytury i renty rodzinnej,

renty rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy,

emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej,

emerytur przyznanych na podstawie dwóch różnych przepisów ustawy emerytalnej,

emerytur przyznanych na podstawie różnych przepisów z rentą rodzinną lub z rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Renta i świadczenie przedemerytalne

Zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, ze swej istoty, przysługują do tego czasu, aż osoba uprawniona nabędzie prawo do emerytury lub osiągnie powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli wystąpi jedna z tych okoliczności, wówczas traci ona prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Nie występuje więc w tym przypadku zbieg uprawnień do jednego z tych świadczeń z prawem do emerytury.

Osoba uprawniona do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego może natomiast posiadać jednocześnie prawo do renty rodzinnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS zawsze zawiesza świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. Taki skutek obowiązuje niezależnie od tego, czy renta jest wyższa czy też niższa od pobieranego dotychczas świadczenia. Natomiast w sytuacji nabycia przez osobę uprawnioną do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego prawa do renty rodzinnej wypłaca się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego (jeśli wybrał mniej korzystne).

Więcej w Gazecie Prawnej.