Renta zamiast sumy ubieczpieczenia

Gazeta Prawna , autor: ED , oprac.: GR

lut 1, 2008


RENTA ZAMIAST SUMY UBEZPIECZENIA

Gdy wykupujemy terminową polisę na życie, możemy sobie zagwarantować w umowie ubezpieczenia bądź jednorazową wypłatę całej sumy ubezpieczenia, bądź świadczenie w formie renty.

Takie rozwiązanie stosowane jest jako jedno z wielu możliwych w ubezpieczeniach na życie. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku przy ubezpieczeniu majątkowym albo umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej przy ubezpieczeniu osobowym.

Trzeba jednak pamiętać, że do renty z umowy ubezpieczenia nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o rencie.

Więcej w Gazecie Prawnej z 1 lutego 2008 r.