Kiedy płatnik składa PIT za podatnika

Rzeczpospolita , autor: KRZYSZTOF KOŚLICKI , oprac.: GR

lut 5, 2008


Gazeta Podatkowa z 5 lutego 2008 r. opisuje sytuacje w których pracodawca rozlicza podatek dochodowy pracownika. W atykule czytamy:

KIEDY PŁATNIK SKŁADA PIT ZA PODATNIKA
 
Nie każdy pracownik musi samodzielnie rozliczyć się z fiskusem z rocznych dochodów. W określonych sytuacjach może to zrobić za niego pracodawca.

W niektórych sytuacjach pracownik może wystąpić z wnioskiem do swojego pracodawcy, aby ten w jego imieniu dokonał rozliczenia podatku dochodowego za miniony rok podatkowy. W takim przypadku konieczne jest złożenie pracodawcy specjalnego oświadczenia. Do tego celu służy formularz PIT-12. Jest to oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Oświadczenie PIT-12

W formularzu tym podatnik (pracownik) musi dokonać oświadczenia, że:

 • poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości, innych opodatkowanych stawką zryczałtowaną czy dochodów rozliczanych na PIT-38 – niektóre dochody kapitałowe, albo dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem czy kartą podatkową;
 • nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem odliczenia składek ZUS, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także ulgi prorodzinnej;
 • nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej przez tego płatnika.

Należy pamiętać, że oświadczenie to pracodawca powinien otrzymać przed 10 stycznia roku następującego po tym, za który pracodawca zobowiązany będzie dokonać rozliczenia podatku. Podatnicy, którzy chcieli za pośrednictwem swoich pracodawców dokonać rozliczenia podatku za rok 2007, powinni takie oświadczenie złożyć przed 10 stycznia 2008 r. Jeśli tego nie zrobili, zeznanie za 2007 rok należy sporządzić samodzielnie do końca kwietnia 2008 roku.

Jeżeli oświadczenie zostało złożone w terminie, obowiązek rozliczenia podatku danego podatnika przechodzi niejako na jego pracodawcę, będącego płatnikiem.

Trzeba pamiętać, że niezależnie od dochodów rozliczonych przez pracodawcę, będzie on musiał dokonać rozliczenia rocznego, jeżeli uzyskiwał dochody wynikające z:

 • działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (zeznanie na druku PIT-36L);
 • działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28);

UPRAWNIENI DO ROZLICZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ

Z rozliczenia podatku przez płatnika mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskali dochód od jednego płatnika i są:

 • pracownikiem, albo
 • członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, albo
 • osobą otrzymującą emeryturę czy rentę z zagranicy za pośrednictwem polskiego płatnika, albo
 • stypendystą, albo
 • tymczasowo aresztowanym lub skazanym, albo
 • otrzymującym świadczenia integracyjne.
 • działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową (PIT-16A);
 • najmu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), a także
 • dochodów kapitałowych (PIT-38).

  Więcej w Gazecie Prawnej.