Jakie zasiłki dostaje przedsiębiorca?

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

lut 6, 2008

Rzeczpospolita z 6 lutego 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący przywilejów i obowiązków przedsiębiorców dotyczących możliwości korzystania z ubezpieczeń społecznych i zasiłków. W materiale czytamy m.in.:

PRZEDSIĘBIORCA DOSTAJE ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE I…

Jeśli prowadzisz własny biznes, masz prawo do kilku zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Nie korzystasz jednak z tak pełnego wachlarza świadczeń jak pracownicy

Biznesmen podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia startu z działalnością do dnia zaprzestania jej wykonywania. Wynika tak z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej ustawa). Dobrowolne jest dla niego tylko ubezpieczenie chorobowe, któremu podlega od dnia wskazanego we wniosku, ale nie wcześniej niż od daty jego zgłoszenia. Dobrowolne ubezpieczenie od dnia wskazanego we wniosku jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłosił się w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku patrz przykłady 1 i 2.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od:

  • dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od daty jego złożenia,
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który przedsiębiorca nie opłacił tej składki na czas,
  • dnia ustania tytułu ubezpieczenia, czyli od zakończenia działalności.


Przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania Niektórzy są jednak zwolnieni z obowiązku legitymowania się 180-dniowym ubezpieczeniem. Chodzi o absolwentów szkół, w tym wyższych, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu, oraz o poszkodowanych w wypadku w drodze do lub z pracy. Tak jak u pracowników maksymalny okres zasiłkowy wynosi 182 dni, a przy gruźlicy 270 dni. Wszystkie zwolnienia lekarskie biznesmen przekazuje ZUS właściwemu dla swojego miejsca zamieszkania, który też wypłaca mu świadczenia Podczas pobierania zasiłków chorobowych nie płaci on składek na ubezpieczenia społeczne, reguluje natomiast zdrowotną.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą przez określony w kodeksie czas trwania urlopu macierzyńskiego, czyli przez:

  • 18 tygodni (126 dni) – na pierwszego potomka,
  • 20 tygodni (140 dni) – na drugiego i każdego kolejnego,
  • 28 tygodni (196 dni) – w razie urodzenia kilku przy jednym porodzie.


Świadczenie rehabilitacyjne

Osobie prowadzącej działalność, która po wyczerpaniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, ZUS może przyznać świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono przez czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Nie tak łatwo jest ustalić podstawę wymiaru

Zasiłki dla indywidualnych przedsiębiorców ustalamy od zadeklarowanej kwoty nie niższej od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub od 30 proc. minimalnej pensji

Podstawa wymiaru nie może być jednak wyższa od 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 grudnia 2007 r. składka na ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być niższa od 39,74 zł i nie wyższa od 165,58 zł miesięcznie. Niższa składka przewidziana jest jedynie dla ubezpieczonych w ciągu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby te mogą płacić ją od kwoty zadeklarowanej, ale nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2008 r. wynosi ono 1126 zl.

Więcej w Rzeczpospolitej.