Sporządzanie PIT-11

Rzeczpospolita , autor: EWA MATYSZEWSKA , oprac.: GR

lut 6, 2008

Gazeta Prawna z 6 lutego 2008 r. opublikowała obszerny materiał dotyczący przygotowywania formularza PIT-11. Czytamy w nim m.in:

Obowiązki płatników przy sporządzaniu PIT-11 i skutki za ich niedopełnienie

Pracodawcy mają jeszcze niecały miesiąc na wystawienie i przesłanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 o dochodach i pobranych zaliczkach podatkowych. Jeśli płatnik nie wystawi tego formularza, podatnik i tak będzie musiał rozliczyć się z urzędem skarbowym na podstawie własnych dokumentów.

Czy jest jeden termin na wystawienie PIT-11

Zamierzam zrezygnować z pracy. Chciałbym od razu otrzymać od pracodawcy PIT-11. Czy na wystawienie tej informacji pracodawca ma zawsze czas do końca lutego następnego roku podatkowego?

NIE
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku za podatnika, są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje PIT-11.

Jednak w sytuacji, gdy obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Otrzymałem rentę na podstawie przepisów prawa cywilnego, gdyż uległem wypadkowi, w wyniku którego doznałem uszkodzenia ciała. Czy to odszkodowanie mój pracodawca umieści w przychodach w PIT-11?

NIE
W kwocie przychodów, w części E formularza PIT-11 nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie ustawy o PIT (a otrzymana renta jest wolna od PIT) oraz przychodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Część F informacji PIT-11 poświęcona jest informacjom o przychodach zwolnionych z podatku. Płatnik wykazuje w niej przychody otrzymywane z zagranicy, m.in. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego oraz przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tej części formularza zamieszcza się także informację o załączonych lub nie, drukach PIT-R. Jest to informacja o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Warto jeszcze dodać, że w PIT-11 nie wykazuje się także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których podstawę; wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52,52a i 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Dojeżdżałem do miejsca pracy. Czy pracodawca przy wystawianiu PIT-11 uwzględni właściwe koszty uzyskania przychodów?

TAK
W kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek. Jeśli zatem pracodawca uwzględniał przy rozliczeniach pracownika podwyższone koszty, jakie przysługują osobom dojeżdżającym do pracy, takie też koszty zostaną ujęte w PIT-11.

Więcej w Gazecie Prawnej z 6 lutego 2008 r.