Szkolenie pracowników niepełnosprawnych

www.popon.pl , autor: POPON , oprac.: GR

lut 6, 2008


Opinia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

W wyniku nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2007 r. zmieniły się zasady udzielania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Przed nowelizacją ustawy o rehabilitacji firmy bez względu na ich status dostają ze środków PFRON zwrot do 75 proc. kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Dodatkowo osobę przeszkoloną musiała być zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia, ale na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Dzięki nowelizacji z 30 lipca 2007 r. przedsiębiorcy mogą liczyć refundację 90 proc. poniesionych kosztów szkolenia zatrudnianych osób niepełnosprawnych, ale nie więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia na osobę. Zwrot kosztów nie będzie zależał od dalszego zatrudniania niepełnosprawnego. Tak wynika ze znowelizowanego art. 41 ustawy.

Refundacji, o której mowa w rozporządzeniu, udziela się przedsiębiorcom z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne i ogólne. Refundacja obejmuje takie koszty, jak np. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, wynagrodzenie tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem, koszty materiałów szkoleniowych.

Wielkość refundacji w przypadku małych i średnich przedsiębiorców nie może przekroczyć: 55 proc. kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w przypadku szkoleń specjalistycznych oraz 90 proc. kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w przypadku szkoleń ogólnych. Umowę z przedsiębiorcą o refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych podpisuje starosta.

Znowelizowana w lipcu 2007 r. ustawa o rehabilitacji w art. 41 ust. 5 zobowiązywała Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia. To rozporządzenie weszło w życie 1 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92) będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zawarte w rozporządzeniu uregulowania pozwalają określić koszty związane ze szkoleniami, które mogą być refundowania. Określono również maksymalne pułapy pomocy dla różnych grup beneficjentów, a także zasady kumulacji pomocy. Dodatkowo rozporządzenie określa tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy w formie refundacji kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych. Zawarte w rozporządzeniu uregulowania pozwalają określić informacje, które powinny zostać uwzględnione we wniosku o zwrot kosztów, sposób i termin rozpatrzenia wniosku przez starostę oraz warunki umowy.

POPON pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone nowelizacją, zwłaszcza podwyższenie kwoty refundacji i zniesienie obowiązku zatrudniania osoby przeszkolonej przez 24 miesiące oraz doprecyzowanie warunków ubiegania się o refundację w rozporządzeniu. Należy jednak zauważyć, że rozporządzenie wchodzi w życie bardzo późno i obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2008 r. co może poważnie utrudnić przedsiębiorcom skorzystanie takiej formy pomocy.

pobierz rozporządzenie >>